Gå til hovedinnhold

Kollisjoner på sokkelen: Full fart mot fare

Ptil frykter at de mange kollisjonene mellom fartøy og innretninger på norsk sokkel skal forårsake storulykker.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011"

Mange husker nok den dramatiske kollisjonen mellom brønnstimuleringsfartøyet Big Orange XVIII og Ekofisk-innretningen 2/4 W sommeren 2009. Med nesten ti knops fart braste fartøyet inn i innretningen og forårsaket store materielle skader.

Ptils gransking slo fast at hendelsen under marginalt endrete omstendigheter kunne utviklet seg til en storulykke.

Men Big Orange-hendelsen er ikke enestående. Kollisjoner på norsk sokkel har skjedd siden oljevirksomheten startet i Norge i midten av 1960-årene.

I 1966 var for eksempel den flyttbare boreinnretningen Ocean Traveler nær ved å totalhavarere etter at forsyningsskipet Smit Lloyd 8 under lossing slo flere store hull i én av plattformens søyler som følge av sterk strøm og store dønninger.

26 på 10 år
Siden 1982 er det rapportert 115 kollisjoner mellom innretninger og besøkende fartøy, altså fartøy som har oppdrag på feltet. Bare fra 2001 til 2010 har det inntruffet hele 26 kollisjoner.

Ingen av hendelsene har medført tap av menneskeliv eller medvirket til personskader, men i noen tilfeller har de materielle skadene vært svært omfattende.

Ikke lært
Granskingen etter Big Orange XVIII og Ekofisk 2/4 W viste at viktig lærdom ikke var trukket etter en liknende hendelse i juni 2005, da forsyningsfartøyet Ocean Carrier kolliderte med en bro i Ekofiskområdet.

I begge tilfellene var det snakk om mangelfulle rutiner for overlevering av kommandoen av skipet fra én offiser til en annen.

Selv om årsakene til kollisjonene er varierte, går noen hovedpunkter igjen: Ofte dreier det seg om sviktende organisering av arbeid og ansvar, mangelfull opplæring av involvert personell eller svikt i det tekniske utstyret. 

Innretningene er dimensjonert for å tåle kollisjoner med en viss størrelse, men flere av kollisjonene har hatt større kollisjonsenergi enn det som er lagt til grunn i dimensjoneringen av plattformene.

Ptil har tatt tak i denne problemstillingen, og mener det er behov for en vesentlig forbedring i hvordan fartøyene opereres og å vurdere lasten på, og styrken til, innretningene.

God overvåking
Det er også viktig å gi mer oppmerksomhet til opplæring og forhold av organisatorisk karakter, og samtidig sørge for at den tekniske sviktraten blir redusert. Det er imidlertid ikke avdekket behov for endringer i regelverket.

Når det gjelder kollisjoner mellom petroleumsinnretninger og fartøy som ikke har oppdrag på feltet, er utviklingen god. Her har antall hendelser gått ned de siste årene. Dette skyldes ikke minst god overvåking. I dag dekker de to kontrollstasjonene på Ekofiskfeltet og på Sandsli utenfor Bergen mesteparten av sokkelen. I tillegg har enkelte faste og flyttbare innretninger selv ansvar for å overvåke passerende skipstrafikk.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011"