Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Vigdis utover opprinnelig designlevetid

Statoil har fått samtykke til bruk av undervannsanlegget på Vigdis, med tilhørende stigerør og rørledninger utover opprinnelig designlevetid, fram til utvinningstillatelsen utløper i 2024.


Vigdis er et oljefelt som ligger i blokk 34/7 i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom Snorre og Gullfaks, på 280 meter havdyp. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer, som er knyttet til Snorre A-innretningen.

Utbyggingen ble påbegynt i 1995, med en planlagt levetid for innretninger og utstyr på 15 år. I 2010 gjorde Ptil unntak fra samtykkebestemmelsen med gyldighet fram til 1.12.2013.

Feltet er senere blitt utvidet med nye brønnrammer og brønner i 2002 og 2006, og ytterligere en brønnramme er under bygging i 2012. Det er i tillegg definert prospekter i området som kan bli koplet til eksisterende infrastruktur dersom det gjøres funn.

Statoil, som operatør i utvinningstillatelsen, har søkte derfor om forlenget bruk av undervannsanlegget fram til 2030. Samtykke kan imidlertid ikke gis utover utvinningstillatelsens varighet, som er til 2024. Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil samtykke i samsvar med dette.

Samtykket bygger på at Statoil har fått utført levetidsstudier for undervannsanlegget av eksterne konsulentselskap. Statoil har vurdert konklusjoner og anbefalinger i rapportene blant annet opp mot regelverket, og har konkludert med at anlegget med visse tiltak vil kunne drives forsvarlig og i samsvar med regelverkskravene utover den opprinnelig planlagte levetiden.


Journal 2011/328