Gå til hovedinnhold

Tilsyn med konstruksjonsanalyser knyttet til ny boliginnretning på Ekofisk

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 25. mai 2010 tilsyn med de stedsspesifikke konstruksjonsanalysene knyttet til den nye boliginnretningen Haven. Det ble ikke avdekket avvik fra regelverkskrav, men det ble påvist flere forbedringspunkter.


Tilsynet ble utført i lokalene til ConocoPhillips i Tananger. Bakgrunnen for tilsynet var at arbeidet med de stedsspesifikke forholdene knyttet til de bærende konstruksjonene på den oppjekkbare innretningen Haven nærmer seg ferdigstillelse, og at ConocoPhillips vil søke om samtykke til bruk av innretningen. OSM Ship Management vil stå for driften av innretningen, og vil søke om samsvarsuttalelse (SUT). Ptil vil vurdere de innretningsspesifikke forholdene i forbindelse med behandling av SUT-søknaden.

Formålet med tilsynet var å følge opp at analysene og vurderingene planlegges, styres og gjennomføres i samsvar med regelverkskrav og anerkjente normer. Under tilsynet ble det gjennomgått dokumentasjon knyttet til grunnlagsdata som grunnundersøkelser for bærende konstruksjoner, stedsspesifikke konstruksjonsanalyser, samt selskapenes egen tilsyns- og verifikasjonsvirksomhet.

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik fra krav i regelverket under tilsynet.

Det ble påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Dokumentasjon av VIV-analyse (VIV: Virvelinduserte vibrasjoner i vind)
  • Verifikasjon av programvare brukt i underleverandørs konstruksjonsanalyser
  • Dempningsverdier for utmattingsanalyser
  • Kontroll av geoteknisk stabilitet ved erosjon
  • Dokumentasjon av risikoanalyser
  • Samsvarsmåling mot Sjøfartsdirektoratets forskrifter