Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter løftehendelse på Heidrun

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) pålegg etter en alvorlig løftehendelse på Heidrun-innretningen 15. april i år.


15. april ble Ptil varslet om at et stigerør under innløfting til boredekk hadde løsnet fra løfteredskapet og at enden på røret falt cirka ti meter ned på boredekk. Røret var cirka 14 meter langt, og veide cirka 3500 kilo. Tre personer oppholdt seg i området. 

Hendelsen har klare likhetstrekk med tidligere alvorlige løftehendelser i boreområdet hvor Statoil har vært operatør, som på Transocean Searcher (2007), West Epsilon (2007), Heidrun (2008), Stena Don (2009) og Deepsea Atlantic (2009).

Det er også gjennomført et tilsyn på Oseberg Øst i mars 2010 som omhandler logistikk/kran/løft. Tilsynet avdekker at Statoils fagkompetanse innen kran- og løftoperasjoner bare tilfeldig og i svært begrenset grad involveres tidlig i viktige arbeidsprosesser. Eksempler på slike arbeidsprosesser er rigginntak, boring & brønn og mobilisering av tredjeparts utstyr.

Generelt viser både hendelsene og observasjoner i tilsynsaktiviteter over flere år svakheter relatert til

  • spesialkonstruerte løfteredskaper i boreområdet
  • reell kjennskap til, og bruk av, anbefalt standard for å gjennomføre løfteoperasjoner på en sikker måte på boredekk
  • ivaretakelse av operatørens påseplikt

På bakgrunn av dette ga Ptil i mai Statoil varsel om pålegg. Varselet om pålegg omfattet alle boreoperasjoner på faste og flyttbare innretninger hvor Statoil er operatør.

Les mer: Varsel om pålegg til Statoil etter alvorlig løftehendelse på Heidrun

Statoil gjorde i møte med Ptil 18.5.2010 rede for et omfattende og helhetlig forbedringsarbeid som selskapet har iverksatt på relevante områder.

Siden dette arbeidet per i dag ikke er ferdigstilt gis Statoil pålegg som tidligere varslet:

Med hjemmel i styringsforskriften §§ 21 om oppfølging og 22 om forbedring og aktivitetsforskriftens § 83 om løfteoperasjoner jamfør rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS (Statoil) å:

- identifisere alle spesialkonstruerte løfteredskaper i boreområdet og sørge for at disse møter forskriftenes krav

- verifisere og iverksette tiltak for å sikre at NORSOK R-003N er implementert og praktisert i boreområdene. (Merknad: Statoil har lagt NORSOK R-003 til grunn for løfteoperasjoner i eget styringssystem, jamfør styringsforskriften § 5.)

- ta stilling til og beslutte hvordan selskapet vil lære av tidligere hendelser og bruke erfaringer til å forebygge løftehendelser i boreområdet på tvers av organisasjonen

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.8.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.