Gå til hovedinnhold

Rapport etter gransking av alvorlig løftehendelse på Gullfaks A

Petroleumstilsynets (Ptils) gransking av hendelsen på Statoil-opererte Gullfaks A 28. februar 2011, hvor en person ble skadet i forbindelse med en løfteoperasjon, har avdekket flere avvik fra regelverket. Hendelsen kunne under marginalt endrede omstendigheter resultert i dødsfall. Hendelsen har likhetstrekk med flere alvorlige løftehendelser på Statoil-opererte innretninger de siste årene.


I forbindelse med en rutinemessig løfteoperasjon på Gullfaks A 28.2.2011 oppstod det en hendelse hvor en dekksarbeider kom i klem mellom to containere og pådro seg brudd i venstre kragebein.

Flere avvik
Den direkte årsaken til hendelsen var at containeren som ble løftet fikk stor sleng og hektet seg opp i en annen container. Den skadede dekksarbeideren stod i et ikke-sikkert område og ble truffet.

Hendelsen hadde potensial til at dekksarbeideren kunne blitt drept. Det kunne også ha oppstått større materielle skader.

Granskingen har påvist følgende avvik fra regelverket:

Det er Ptils vurdering at summen av de avvikene som er beskrevet ovenfor viser at utførelsen og praksisen for rutinemessige løfteoperasjoner med offshorekran på Gullfaks A var lite robuste og hadde liten grad av redundans, det vil si at barrierene som skal hindre en alvorlig hendelse ikke var gode nok. Feilhandlinger ble ikke observert eller korrigert.

Ptils oppfølging
Ptil har bedt Statoil om en redegjørelse innen 6. juni 2011 for hvordan de konkrete avvikene på Gullfaks A vil bli håndtert.

Flere av de identifiserte manglene som førte til Gullfaks A-hendelsen i februar i år, er tidligere blitt observert under andre tilsyn/granskinger med logistikk og materialhåndtering på andre Statoil-innretninger.

Torsdag 12. mai var derfor Statoil kalt inn til møte om selskapets styring av kran- og løfteoperasjoner (se lenke til innkalling i høyre spalte).

Det er vår vurdering at observasjonene knyttet til Statoils styring av løfteoperasjoner er alvorlige, både enkeltvis og samlet.

Petroleumstilsynet har ikke konkludert om vår videre oppfølging etter møtet med Statoil 12. mai, men det som kom frem på møtet vil inngå i den videre oppfølgingen av selskapets styring med kran- og løfteoperasjoner.