Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Brage

Ptil førte i perioden 8.10 og 18.10 – 21.10.2010 tilsyn med Statoil Petroleum AS’s (Statoil) logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Brage.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møte med driftsorganisasjonen i Statoil og personell offshore på Brage med påfølgende verifikasjoner og intervjuer.

Bakgrunn
Aktiviteten fokuserte på risiko ved logistikk og materialhåndtering, herunder løfteoperasjoner, samt problemområdene som fremkom i Ptils rapport "årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner" (lenke)

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil innehar nødvendig kompetanse og bruker de nødvendige ressurser for å sikre at kran og løfteoperasjoner utføres forsvarlig. Videre var det et mål å verifisere samsvar med regelverket med hensyn til styrende dokumenter og etterlevelse av denne innen logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. 

Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket avvik fra krav i regelverk knyttet til:

  • Utforming og tilrettelegging for effektiv og forsvarlig materialhåndtering
  • Siktforhold for kranfører
  • Teknisk tilstand for offshorekranene
  • System for avviksbehandling
  • System for å sikre kompetanse

Flere av de observerte avvikene har tidligere blitt rapportert etter tre andre tilsyn med logistikk og materialhåndtering på andre Statoil-innretninger i 2010.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til enkelte mangler med annet teknisk utstyr og etterlevelsen av systemet for oversikt og kontroll med midlertidige løfteinnretninger.