Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til BP etter gransking av brann på Valhall PCP

Ptil har gitt BP varsel om pålegg etter gransking av brannen på Valhall PCP 13. juli 2011. Granskingen har avdekket alvorlige avvik knyttet til BPs styringssystem for aktiviteter på norsk sokkel.


Hendelsen på prosessinnretningen Valhall PCP førte til en brann i avluftingsrørene fra kompressorene på Valhall PCP. Brannen oppstod etter at en kranmotor havarerte som følge av overoppheting.

Motorhavariet medførte en mindre brann i kranmaskinrommet. Overopphetingen i kombinasjon med defekt gnistfanger førte til at glødende partikler fra eksosrøret blåste over og antente brennbare gasser fra avluftingsrørene.

Det viste seg vanskelig å slokke brannen, og en valgte til slutt å bruke beredskapsfartøy med brannkanon til dette. Brannen varte i en time og trettisju minutter fra den ble oppdaget til den ble slukket.

Ingen personer ble fysisk skadet i hendelsen, men under litt andre omstendigheter kunne brannen ha eskalert og medført en alvorlig situasjon på innretningen med personskade eller tap av liv.

Produksjonen på Valhallfeltet var nedstengt i ni og en halv uke som følge av hendelsen.

Brudd på regelverket
Ptils gransking av hendelsen har identifisert en rekke alvorlige brudd på regelverket knyttet til BPs styringssystem for aktiviteter på norsk sokkel. Regelverksbruddene omfatter både manglende vedlikehold, mangelfull vedlikeholdsstyring, mangelfull identifisering av risiko og mangelfull barrierestyring.

Granskingen identifiserte avvik i forbindelse med:

 • Maskinbeskyttelse for kranmotor
 • Klassifisering og vedlikeholdsprogram for kranmotorens gnistfanger og lydpotte
 • Oppdatering av vedlikeholdsprogram for kranmotor
 • Brann- og gassdeteksjonssystem
 • Styring av arbeidsprosesser og oppfølging av identifisert risiko
 • Informasjon om faresituasjoner
 • Barrierestyring og avviksbehandling
 • Risikovurdering av antennelse i avluftingsrør
 • Turbineksosen er ledet til eksplosjonsfarlig område
 • Håndtering av fare- og ulykkessituasjonen

På bakgrunn av dette har Ptil varslet BP følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegges BP på sine aldrende innretninger å iverksette nødvendige tiltak knyttet til

 • risikovurdering og oppfølging av identifiserte tekniske feil og mangler som fremgår av vedlikeholdshistorikk og i notifikasjoner
 • definering og samordning av ansvars- og myndighetsområder knyttet til vedlikehold av kraner,

jf. rapportens kapittel 6.1.5.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer og § 22 om avviksbehandling pålegges BP å

 • gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at spesifikke ytelseskrav som fremkommer av etablerte ytelsesstandarder er implementert og blir fulgt opp
 • identifisere barriereelementer som ikke er i henhold til ytelseskravene, etablere en tidsfestet tiltaksplan for nødvendig utbedring av mangler samt identifisere og iverksette kompenserende tiltak fram til utbedringene er gjennomført,

jf. rapportens kapittel 6.1.7.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold, § 46 om klassifisering og 47 om vedlikeholdsprogram pålegges BP å

 • gjennomgå og vurdere egne systemer for styring av vedlikehold på sine aldrende innretninger, og gjennom dette sikre at vedlikeholdsprogrammene og vedlikeholdsgjennomføringen er tilpasset innretningenes og utstyrets alder og tilstand,

jf. rapportens kapittel 6.1.1 og 6.1.2.

Frist for å etablere en forpliktende plan for dette arbeidet settes til 1.2.2012. Fristen for å etterkomme pålegget settes til 1.7.2012. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

 

Kontaktinformasjon
Inger Anda, Pressetalskvinne

E-post inger.anda@ptil.no | Telefon 970 54 064

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post Oyvind.Midttun@ptil.no | Telefon 51 87 66 48