Gå til hovedinnhold

Fjerningsfasen

På flere felt nærmer produksjonen seg slutten for lønnsom drift. Det betyr at stadig flere innretninger og mer utstyr skal fjernes helt eller delvis i tiden som kommer - eventuelt bli disponert på andre måter. Disse arbeidsoperasjonene byr på flere sikkerhetskritiske aktiviteter.


Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for aktivitetene inntil innretningen som skal fjernes (eller delene av den) er brakt om bord i et fartøy.

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Planen for avslutning beskriver HMS-forhold knyttet til selve fjerningsoperasjonen på feltet, og de tiltakene som iverksettes for å sikre et fullt forsvarlig helse- miljø- og sikkerhetsnivå: risiko, analyser, metoder, operasjoner, konsekvenser, forhold for å sikre forsvarlig gjennomføring, og tiltak mot forurensning.

Samtykkesøknaden beskriver også ansvarsforhold til de ulike aktørene som er involvert i operasjonene.

Tunge løft og kjemiske stoffer
Kran- og løfteoperasjoner er blant hovedutfordringene innen HMS-området, og en vesentlig bidragsyter til risikobildet i petroleumsvirksomheten. Selve fjerningsfasen kjennetegnes av særlig tunge og kompliserte løfteoperasjoner.

Manglende ledelse og veiledning, mangler ved utstyr og vedlikehold, og mangler ved prosedyrer og bruken av disse, er blant de hyppigste årsakene til uønskede hendelser.

Det er dermed viktig at løfteoperasjonene i fjerningsfasen blir planlagt og gjennomført ut fra en helhetlig vurdering, tilnærming og tilrettelegging.

Varmt arbeid (brenning, skjæring, kutting, sliping, sveising, etc) har et begrenset omfang offshore, og er underlagt strenge sikkerhets- og arbeidsmiljømessige krav til forberedelse og gjennomføring. I forbindelse med opphogging kan materialer og komponenter inneholde helseskadelige kjemiske stoffer. Varmt arbeid innebærer risiko for å bli eksponert for støv, støy og giftige røykgasser.

Ofte vil arbeid i fjerningsfasen innebære flere aktiviteter som foregår samtidig, og som kan komme i konflikt med hverandre uten en helhetlig risikostyring - for eksempel fjerning av maling, skjærebrenning og tømming av innestengte hydrokarboner i tanker og rør.

Viktige erfaringer
Hittil er det igangsatt to store fjerningsoperasjoner på norsk sokkel - på Frigg og Ekofisk, med henholdsvis Total og ConocoPhillips som operatør. Erfaringene fra disse prosjektene vil bli svært verdifulle for senere fjerningsaktiviteter.

Siden stadig flere innretninger og mer utstyr vil bli fjernet og hogget opp i tiden som kommer, er det nødvendig å videreutvikle kunnskap om den kjemiske helsefaren og andre typer risiko dette arbeidet medfører. Tilsvarende vil det være viktig å tilrettelegge for enkel fjerning i forbindelse med design og prosjektering av nye innretninger.

Ulike myndigheter, ulikt regelverk
I fjerningsfasen har Ptil tilsynsansvaret fram til innretningen (eller delene av den) er brakt om bord på et fartøy. Fra dette tidspunktet overtas ansvaret av myndighetene i det landet fartøyet er registrert i, og dermed Sjøfartsdirektoratet – dersom fartøyet er norsk. Arbeidstilsynet er myndighetsansvarlig for opphoggingsstedet på land.

Miljødirektoratet (MD) er myndighet gjennom alle faser i forhold som vedrører ytre miljø. MD er underlagt Ptils koordinering når aktivitetene i henhold til Petroleumsloven er definert som petroleumsaktivitet.