Gå til hovedinnhold

Leteboring

Operatøren må ha samtykke før gjennomføring av leteboringer. Samtykkeordningen er etablert for å sikre at det etableres hensiktsmessige statuspunkter i operatørens virksomhet og at myndighetene har styring med sentrale beslutningspunkter i operatørens virksomhet.


Utstedelse av et samtykke uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Normalt regner Petroleumstilsynet med å bruke fire uker på behandlingen av en samtykkesøknad. I tillegg må det settes av tid til eventuell klagebehandling på vedtak som er fattet, slik at total saksbehandlingstid blir ni uker.

Søknader i henhold til krav om miljødokumentasjon
Miljødirektoratet (MD) håndhever forurensningsloven, og behandler dokumenter som omhandler regelverkets ytre miljø-krav, herunder utslippssøknader og selskapenes analyse av miljørisiko og beredskap/oljevern i forbindelse med en leteaktivitet.

Miljødirektoratet (MD) sender miljødokumentasjonen på høring, med en høringsfrist på ca åtte uker. MD beregner en behandlingstid på rundt 13 uker, men ved en eventuell klage vil dette også avhenge av Miljøverndepartementets behandling.

Koordinerte vedtak
De ansvarlige myndigheter - Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet (MD) og Helsetilsynet - behandler de enkelte deler av en samtykkesøknad, med tilhørende dokumenter/søknader, i henhold til sine ansvarsområder.

Samtykker gis av Petroleumstilsynet, som har en koordinerende rolle overfor de andre myndighetene.

SUT-ordningen
En flyttbar boreinnretning kan ikke brukes i letevirksomhet på norsk sokkel før riggeier har fått en samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

SUT er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med en flyttbar innretning innenfor regelverkets rammer.

Ordningen for flyttbare boreinnretninger ble satt i verk 1. august 2000 som en frivillig ordning, og gjort obligatorisk fra 1. januar 2004.