Gå til hovedinnhold

Tidligfase

I planleggings- og byggefasen har Petroleumstilsynet ansvaret for å føre tilsyn med at kravene i HMS-regelverket blir fulgt opp i forhold til den fremtidige innretningen og virksomheten. Valg av design og tekniske løsninger med gode iboende sikkerhetsegenskaper står sentralt i målrettet og forebyggende HMS-arbeid.


Det er Olje og energidepartementet (OED) som tildeler utvinningstillatelser og utpeker operatørselskaper på norsk sokkel.

Petroleumstilsynets rolle er å foreta en helse-, miljø- og sikkerhetsmessig vurdering av potensialet til å kunne etterleve HMS-regelverket - og gi en anbefaling til departementet.

Samtykke
Utvinningstillatelsen gir både rett og plikt til å gjennomføre leteboring, men Ptil skal likevel gi samtykke til de konkrete boreaktivitetene.

Ved utbygging av nye felt og eventuelle tilhørende rørledningsanlegg, må rettighetshaverne sende inn en plan for utbygging og drift (PUD) – ev. en plan for anlegg og drift (PAD).

Behandlingen av disse planene koordineres av OED, og blir godkjent i Stortinget eller departementet – avhengig av størrelsen på investeringene. Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for å vurdere om noe i planen kan være til hinder for at virksomheten vil kunne drives i samsvar med regelverkskravene.

Et funn får status som et felt, eller inngår i et eksisterende felt, når planen for utbygging og drift er godkjent av myndighetene. Operatøren må ha Petroleumstilsynets samtykke før en innretning eller deler av den kan tas i bruk.

Samsvarsuttalelse (SUT) og nybyggere
Flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten skal ha samsvarsuttalelse (SUT) av Ptil. Dette gjelder boreinnretninger, boliginnretninger (floteller), innretninger for produksjon, lagring og avskipning (FPSOer), innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSOer), samt brønnintervensjonsinnretninger

SUT er en uttalelse om at den flyttbare innretningens tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert til å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk. Hensikten med SUT-ordningen er å medvirke til økt forutsigbarhet for og økt ansvarliggjøring av aktørene i næringen.

Ordningen skal også tilrettelegge for effektive prosesser hos søkere, operatørselskaper og myndigheter i forbindelse med samtykkesøknad om petroleumsaktivitet.

En SUT gir ikke i seg selv rett til å drive petroleumsvirksomhet, men har betydning som dokumentasjonsgrunnlag ved senere myndighetsbehandling, og særlig for den delen av en samtykkesøknad som går på spesifikke forhold ved innretningen.

Veiledning er en viktig del av tilsynet. Ptil har i så måte en rolle i den forberedende SUT-fasen, og legger vekt på dialog med selskaper som bygger innretninger med mulighet til å operere på norsk sokkel.

En SUT blir gitt med utgangspunkt i myndighetenes vurdering av tilstanden, målt mot det regelverket som gjelder for bruk av flyttbare innretninger på det tidspunktet uttalelsen blir gitt.