Gå til hovedinnhold

Ny publikasjon om uhell forårsaket av aldring i industrianlegg

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB) nylig utgitt en ny publikasjon - ”Lessons Learned Bulletin no.7 ” - som tar for seg uhell forårsaket av aldring.


Publikasjonen beskriver fem ulike hendelser som kan knyttes til ulike problemstillinger relatert til aldring, og viktige læringspunkter fra hendelsene. Med aldring menes ikke bare aldringsfenomener som for eksempel slitasje og korrosjon av utstyr og rør, men også utdatering av dokumentasjon, prosedyrer, kompetanse mv.

Selv om MAHB arbeider opp mot Sevesodirektivet og storulykker, beskriver publikasjonen erfaringer som er nyttig for alle industrielle virksomheter.

En av hendelsene fant sted i et anlegg som fabrikkerer gummi, og kavitasjoner forårsaket vibrasjoner i en pumpe med påfølgende flenslekkasje, utslipp av en hexan-holdig løsning og brann.

En annen hendelse beskriver hvordan langvarig lekkasje i et undergrunns vannrør i betong forårsaket endrede grunnforhold under en tank med påfølgende kollaps av tanken og utslipp av store mengder farlig kjemikalie.

Eksempel nummer tre var en hendelse i en eksplosivfabrikk muligens forårsaket av at rust fra utstyret forurenset det kjemiske stoffet og gjorde det ustabilt, med påfølgende antennelse og eksplosjon.

De siste to hendelsene som omtales er forårsaket av henholdsvis bruk av feil utstyrsmateriale og bruk av utstyr som hadde vært i drift lenge uten tilfredsstillende kontroll og oppfølging.

Publikasjonen lister opp en rekke spørsmål relatert til aldring som kan brukes til egenvurdering.

Denne og andre publikasjoner som er utgitt i denne serien kan du finne her

Hva er MHAB?
MAHB er en enhet innen EUs Joint Research Centre som skal gi vitenskapelig og teknisk støtte til EU-kommisjonen innenfor området styring og kontroll med risiko i industrielle virksomheter underlagt Seveso II-direktivet. MAHB skal assistere kommisjonen på fagområdet og være med å bidra til en god implementering av EUs policy for forebygging av storulykker og begrensning av omfanget av eventuelle storulykker. Mer informasjon om MHAB

Lessons Learned – publikasjonene er et resultat av MAHB sine granskinger av uhell som er rapportert inn fra nasjonale myndigheter til EU sin eMARS-database, Alle dokumenter inneholder lærepunkter som er relevante for både industri og myndigheter.

Søk i den åpne delen av eMARS