Gå til hovedinnhold

Sikker drift hos storulykkevirksomheter

De fem storulykkemyndighetene kontrollerte i fjor 66 virksomheter underlagt storulykkeforskriften. Hovedinntrykket er at de fleste har sikre anlegg, men de er for dårlige til dokumentere arbeidet.


Hovedtemaet for fjorårets tilsyn var å sjekke hvordan norske storulykkevirksomheter ivaretar sikker drift av sine anlegg.

Alle virksomheter som håndterer farlige kjemikalier skal ha rutiner og prosedyrer for sikker drift, og at de ansatte skal ha den nødvendige kompetanse til å drive anleggene på best mulig måte.

Resultat
Hovedinntrykket er at de fleste virksomhetene er opptatt av å drive anleggene sikkert. Det er få uhell og ulykker hos disse virksomhetene. Myndighetene avdekket i gjennomsnitt likevel over fire avvik eller anmerkinger på hvert sted. Det er på nivå med tilsynet i 2013.

Det å telle avvik i seg selv ikke sier noe om nivået på tilstanden i virksomhetene, men tallene gir likevel et bilde av tilstanden og utviklingen.

Storulykkemyndighetene ser at de fleste arbeider godt på det praktiske planet, men at de ikke i tilstrekkelig grad er opptatt av å dokumentere hvordan de arbeider og resultatene av dette arbeidet. De fleste mangler og svakheter var, som innenfor områdene

  • dokumentasjon og styringssystem
  • risikovurdering og dokumentasjon av oppfølging av disse
  • vedlikehold og tilstandskontroll
  • tekniske mangler. 

Slik har det vært over flere år.

Storulykkeforskriften stiller konkrete krav til at virksomhetene har gode rutiner og styringssystemer for å ivareta sikker drift av sine anlegg. Myndighetene kontrollerer 88 nye virksomheter i 2015.

Tilsynene ble gjennomført av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.