Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Odfjell Drilling

I perioden 8.4.2010 – 28.4.2010 førte Ptil tilsyn med Odfjell Drilling AS’ (Odfjells) styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer. Det ble identifisert to avvik og seks forbedringspunkter under tilsynet.


Denne tilsynsaktiviteten er knyttet til to av Ptils hovedprioriteringer for 2010:

Ledelse og storulykkesrisiko”, med formål at ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.

Tekniske og operasjonelle barrierer”, med formål at tekniske og operasjonelle barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Tilsynsaktiviteten ble innledet med et heldags oppstartsmøte med ledelsen i land 8.4.2010. Den 26.–28.4.2010 gjennomførte vi en verifikasjon om bord på innretningen Songa Delta.

Ptil fikk i åpningsmøtet på land en gjennomgang av selskapsledelsens forståelse av strategier og prinsipper som ligger til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer. Ledelsens roller og de tiltak som skal sikre risikoforståelse knyttet til storulykker ble presentert for tilsynsteamet. Odfjell er i ferd med å implementere en ”Bow-tie” metodikk (sløyfe-diagrammer) som illustrerer faresituasjoner og preventive barrierer på en side, og konsekvensreduserende barrierer etter hendelser på den andre siden. Denne metodikken ble også gjennomgått på møtet.

På innretningen Songa Delta verifiserte tilsynsteamet Odfjells styring av storulykkesrisiko ved å gjennomgå to storulykkesscenarier knyttet til innretningens definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFUer). Videre foregikk verifikasjonen gjennom intervjuer og gjennomgang av beredskapsplan og annen dokumentasjon. Tilsynsteamet så særlig på risikoforhold knyttet til brønnaktiviteter, brann og eksplosjonsfare og håndtering av beredskap etter alvorlige hendelser.

Det ble også gjennomført en befaring på innretningen. I en øvelse hvor hele beredskapsorganisasjonen deltok, ble det øvd på et storulykkesscenario. Et møte med vernetjenesten ble også gjennomført.

Tilsynsaktiviteten ble godt tilrettelagt av Odfjell.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten var knyttet til to av Ptils hovedprioriteringer for 2010:

• ”Ledelse og storulykkesrisiko”, med formål at ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.
• ”Tekniske og operasjonelle barrierer”, med formål at tekniske og operasjonelle barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Songa Delta

Songa Delta (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning. Den eies av Songa Offshore, mens Odfjell står for driften. Odfjell fikk samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen (Deepsea Delta) i 2004, og ny SUT for Songa Delta i 2009 som følge av navne- og eierskifte.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrieretenking både i ledelsen og hos medarbeidere. Videre ville vi evaluere strategier og prinsipper for styring, utforming, bruk og vedlikehold av barrierer – særlig med tanke på storulykkesscenarier.

Resultat
Odfjells hovedledelse har definert, og synes å ha fokus på, hvilke DFUer som primært kan utløse storulykker, samt de tilhørende operasjonelle og organisatoriske barrieresystemer.
Innføringen av ”bow-tie”-metodikken skal ivareta og visualisere sammenhengen mellom faresituasjoner og barrierer. Ptil ser metodikken som et nyttig verktøy som har et godt potensial for å bli praktisk anvendbart gjennom videre utvikling i selskapet.

Metodikken er ennå ikke utarbeidet for alle storulykkesscenarioer. Etter verifikasjonen om bord, kan det for oss se ut til at implementering og bruk av metodikken på Songa Delta er kommet noe kortere enn det vi fikk inntrykk av på land.

Vi fant lite kjennskap til bow-tie metodikken og kunnskap om hvordan denne metodikken var tenkt benyttet blant personellet om bord på Songa Delta. Vi registrerte også usikkerhet knyttet til bruken av bow-tie diagrammene blant ledende personell på land. Det var ikke tydelig for tilsynslaget at det var øket fokus på trening og øvelser omkring storulykkesrisiko. Vi fant også varierende kunnskap om og forståelse av hvilke DFUer som har storulykkespotensial.

Operatøren for den pågående operasjonen på Songa Delta, Det norske, har tatt initiativ til større fokus på storulykkesrisiko. Det ble informert om dette på landmøtet. Dette initiativet var lite synlig om bord. Initiativet var også lite kjent hos mannskapet.

Tilsynslaget fikk et godt inntrykk av arbeidsmiljøet om bord. Vernetjenesten understreket at det var et godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere i selskapet. Vi fant god orden om bord, og det var ryddig i uteområdene.

Det ble identifisert to avvik og seks forbedringspunkter under tilsynet.

Observasjoner
Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:
• Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
• Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

Styring av storulykkerisiko

Forbedringspunkt: Storulykker – oppfølging av barrierer og ytelseskrav

Det var ikke etablert et system som på en helhetlig måte ivaretok kravene til oppfølging av barrierer og ytelseskrav i alle deler av organisasjonen.

Begrunnelse:

Andre forhold

Avvik: Personelltransportkurv (basket) som primært redningsmiddel
Personelltransportkurv var satt opp som primært redningsmiddel ved evakuering.

Begrunnelse:
Følgende observasjoner ble gjort under verifikasjonen relatert til personellkurven:

Avvik: Trening - brannlag
Manglende plan for trening av brannlag.

Begrunnelse:
Under intervju kom det frem at brannlaget ikke hadde fast trening hver tur, bortsett fra å tilpasse personlig utstyr ved ankomst. Ved forespørsel kunne heller ikke en plan for slik trening av brannlaget fremlegges.

Forbedringspunkt: Beredskapsplan – systematikk og ytelseskrav
Beredskapsplan framsto ikke som brukervennlig, og var ikke oppdatert.

Begrunnelse:

Forbedringspunkt: Brannbekjempelse i maskinrommet
Det var ikke installert et fastmontert brannbekjempelsessystem i maskinrommet for å bekjempe større branner i rommet på en hurtig og effektiv måte.

Begrunnelse:

Forbedringspunkt: Full evakuering med livbåter i nødssituasjoner
Uklare rutiner for evakuering med livbåt i en storulykkessituasjon

Begrunnelse:
Under intervju kom det frem at det var usikkerhet og uklare kriterier knyttet til sjøveis evakuering. Det fremkom særlig usikkerhet omkring når livbåt skal låres ved skip på kollisjonskurs og i faresituasjoner hvor tid er kritisk og man må vurdere å forlate innretningen. Evakuering av beredskapsledelse og innsatslag skjer i samme livbåt som ordinært mannskap, slik at denne må vente på beredskapsledelse og innsatslag.

Forbedringspunkt: Trening og øvelser
Mangler ved trening og øvelser

Begrunnelse:

Forbedringspunkt: Batterinødlys
Manglende batterinødlys i rom for CO2-flasker

Begrunnelse:
Under befaring fremgikk det at batterinødlys i rom for CO2-flasker manglet. I en nødsituasjon kan det være behov for tilgang til rommet for utløsning av systemet direkte på flaskebanken.

Andre kommentarer

En beredskapsøvelse med storulykkespotensial (brann i maskinrom) ble avholdt med hele beredskapsorganisasjonen involvert. Læringspunkter fra øvelsen ble oppsummert i etterkant. Øvelsen viste særlig tydelig svakheter og risiko med bruk av CO2 som slukkemiddel, og viktigheten av å kvalitetssikre kommunikasjon og informasjon.

Tilsynslaget hadde forberedt to table-top øvelser med utgangspunkt i storulykkesrisiko; relatert til og Songa Deltas DFUer ”Brann i maskinrom” og ”Tap av brønnkontroll”. To grupper, hver med 6 medlemmer fra mannskapet, deltok i dialog med tilsynslaget om faresituasjon, barriereelementer, barrierefunksjoner og hendelseseskalering på den ene siden, samt håndtering, bekjempelse, evakuering og normalisering på ”konsekvens” siden. Det ble videre fokusert på beslutninger, beslutningsmyndighet og ansvarsforhold i diskusjonen.

De to gruppene som deltok i table-top øvelsene, viste stort engasjement og åpenhet. Vi fikk gjennom disse øvelsene god innsikt i mannskapets bevissthet om faresituasjoner og barrierer som kan hindre storulykker om bord på Songa Delta.