Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Saipem etter gransking av hendelse på Scarabeo 8

Ptil har gitt Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) varsel om pålegg etter gransking av stabilitetshendelsen på den halvt nedsenkbare boreinnretningen «Scarabeo 8» 4. september 2012. Granskingen påviste alvorlige brudd på regelverket.


Den halvt nedsenkbare boreinnretningen Scarabeo 8 fikk 4. september 2012 en utilsiktet krengning i forbindelse med leteboring for Eni Norge på brønn 7220/10 i Barentshavet.

Krengningen nådde cirka 7 grader i løpet av tidsrommet hendelsen varte. Hendelsen vurderes som alvorlig, men fikk ingen alvorlige konsekvenser med hensyn til skade på mennesker, miljø og materiell.

Scarabeo 8 er eid av Saipem.

Ptil besluttet å iverksette gransking av hendelsen, avgrenset til Saipems styring og sikring av bemanning og kompetanse, og relevante funksjoner og systemer i landorganisasjonen til Saipem.

Les mer: Ptil gransker stabilitetshendelse på Scarabeo 8

Granskingen identifiserte mangler ved forhold som er sentrale i det å drive forsvarlig virksomhet. Dette gjelder blant annet prosesser for å sikre etterlevelse av krav til kompetanse i sikkerhetskritiske funksjoner, bruk av informasjon av sikkerhetsmessig betydning og risikostyring.

Granskingsgruppen har avdekket fire avvik som omhandler ledelsens oppfølging, etterlevelse av interne krav til sikring av kompetanse og avviksbehandling, innbefattet risikovurdering.

På bakgrunn av dette har Ptil varslet Saipem følgende pålegg.

Med hjemmel i styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse, og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, jf. rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Saipem SpA Norwegian Branch å

  • gjennomgå hvordan selskapet sikrer styring av prosesser, samt etterlevelse av egne krav, knyttet til bemanning og kompetanse og iverksette tiltak basert på denne gjennomgangen
  • iverksette tiltak som sikrer styring av prosesser og etterlevelse av krav knyttet til helse, miljø og sikkerhet i selskapet for øvrig

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.4.2013. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


Journalnr. 2012/1427