Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 2/2010

Ptils faglige bidrag til arbeidet med helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten, status for Ptils prioriterte tilsyn med risikoutsatte grupper og trepartssamarbeid og medvirkning i en rekke sammenhenger - var sentrale saker på Sikkerhetsforums møte den 25. mars.


_blank Agenda (pdf)

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Mer om Sikkerhetsforum

I tillegg til en gjennomgang av alvorlige hendelser i perioden, ble det gitt status for løpende saker, blant annet livbåtsaken og ny Stortingsmelding 2010.

Lav risiko er ikke en tilstand, men må skapes og gjenskapes i hver enkelt aktivitet
Sikkerhetsforum ble gitt en omfattende redegjørelse for arbeidet med oppdatering av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten og Ptils faglige bidrag innenfor området sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Se lysark og detaljer i referatet i høyre spalte, samt artikkel på Ptils nettsted.

Målet, som ligger til grunn for de faglige vurderingene, er definert slik: Risikoen for skade på miljøet og de levende marine ressursene, som følge av akutt forurensning, skal holdes på et lavt nivå, og skal kontinuerlig søkes ytterligere redusert. Dette skal også være styrende for virksomhet som medfører fare for akutt forurensning.

Målevalueringen, kan oppsummeres slik: Ulykkesrisikoen var i 2005 vurdert til å være lav i planområdet, ikke grunn til å anta at ulykkesrisiko i planområdet har endret seg i rapporteringsperioden, en rekke prosesser og prosjekter representerer potensielle bidrag til risikoreduksjon, og det er behov for forbedringsprosesser på flere områder for å ivareta målet fremover. Det er lagt vekt på å få frem at lav risiko er ikke en tilstand, men noe som skapes og gjenskapes kontinuerlig i hver enkel aktivitet. Dette arbeidet har også bidratt til å styrke det faglige grunnlaget omkring ulykkesrisiko forbundet med petroleumsvirksomheten.

Risikoutsatte grupper – prioritert innsats i tilsynet
Gjennom flere år har Ptil prioritert innsatsen for å følge opp risikoutsatte grupper. Et omfattende tilsyn over flere år har blant annet vist at det er store forkjeller mellom entreprenørgrupper og operatørgrupper når det gjelder håndtering, eksponering og styring og vurderinger av risiko. Det samme gjelder for kunnskap om risiko, tilgjengelige fagressurser, tiltak og HMS-kompetanse, samtidig som risikoen nettopp er størst hos entreprenørene (ISO-fagene, forpleining og andre risikoutsatte grupper).

Ptil har ambisjoner for eget bidrag til å redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper som både retter seg mot selskapenes forståelse og kunnskap på området, ansvarliggjøring av aktørene med hensyn til å iverksette risikoreduserende tiltak og bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom forebyggende tiltak og individuell tilrettelegging, blant annet gjennom IA-arbeid.

Se artikkel på Ptils nettsted og referat og lysark i høyre marg.

Medvirkning og samarbeid i videste forstand
Flere av sakene som sto på agendaen omhandler ambisjoner og realiteter når det gjelder medvirkning og samarbeid mellom partene i næringen. Departementet viste til foreliggende NOU 2010:01 om medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet, hvor både Ptil og Sikkerhetsforum har bidratt med innspill til utvalget. Rapporten er ute på høring og alle ble oppfordret til å lese rapporten og melde tilbake gjennom egne kanaler i høringsprosessen.

Et annet område for medvirkning var grunnlaget for entreprenøransatte til å bli involvert og hørt i anbudsprosesser. Selv om partene i prinsippet er enige om betydningen av parts- og trepartssamarbeid, så er partene uenige om hvor langt man skal trekke jussen på bekostning av medvirkning som felles ambisjon for HMS-arbeidet. Denne saken tas opp på nytt i junimøtet.

I Sikkerhetsforums møte med Rådet for Arbeidstilsynet i februar i år ble det besluttet å sette ned en mindre arbeidsgruppe som skal forberede videre samarbeid mellom de to arenaene. Representanter til denne gruppen ble valgt og initiativ til oppstart vil bli tatt av de to representantene, som sitter både i Rådet for Arbeidstilsynet og i Sikkerhetsforum.

Når det gjelder konflikten mellompartene rundt Petroleumsindustriens Senter for Kvalitetssikring av Kompetanse, PSK, er denne enda fastlåst, men en avventer resultatet av en partssammensatt arbeidsgruppe som ser på mulige løsninger.

Fra oversikt til innsikt
I høyre spalte ligger det lenke til fullstendig og detaljert referat og til presentasjonene som ble vist på møtet.