Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 4/2010

Oppsummering av møtet med myndigheter og partene i olje- og gassindustrien på britisk sokkel og drøfting av oppfølgingstiltak for styrket tre-partssamarbeid på tvers av sokler, var hovedsaken på Sikkerhetsforums møte den 17. september i Aberdeen.


Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleums-virksomheten på norsk sokkel og på land.

Les mer om Sikkerhetsforum

I tillegg til gjensidig oppdatering om status i en rekke, viktige, løpende saker, som oppfølgingen etter Deepwater Horizon-katastrofen, ble det gitt orienteringer om flere alvorlige hendelser i forbindelse med fallende gjenstander, om arbeidet i regi av Norges Rederiforbunds Forankringsforum, om revitaliseringsarbeidet for Samarbeid for Sikkerhet og status for sikkerhets- og beredskapsopplæring etter nedleggelsen av PSK. Områdeberedskap og oppsummering av møte med Helse Midt-Norge om medisinsk beredskap sto også på agendaen.

Tre-partssamarbeid på tvers av sokler
Sikkerhetsforum hadde dagen før avholdt et møte med representanter for partene og med tilsynsmyndigheten på britisk sokkel, HSE Offshore Division, i Aberdeen. Bakgrunnen for møtet var ønske om gjensidig informasjon og kontakt på tvers av sokler, som et grunnlag for mulige områder for felles innsats for bedre HMS i næringen. Møtet hos HSE bekreftet at det er et reelt grunnlag for samhandling på tvers av sokler.

(Foto: Halvor Erikstein, Safe)

Samtidig erkjente en at det er krevende å få oversikt i et komplekst landskap av organisasjoner og interessenter involvert i ulike initiativ for medvirkning og samarbeid om HMS på britisk sokkel. Sikkerhetsforum ønsker å framskaffe mer helhetlig kunnskap om organisasjoner, prosesser og erfaringer fra tre-partssamarbeid om HMS på britisk sektor. I første omgang ble det besluttet at HSE og partene på britisk sektor inviteres til et møte i Sikkerhetsforum i 2011.

Ambisjonen er å få til erfaringsoverføring og samhandling på viktige områder, som helikoptersikkerhet og tiltak for felles retningslinjer/modeller for enhetlig praksis på kritiske arbeidsprosesser.

Fra Mexicogulfen til norsk sokkel
Læring av katastrofen i Mexicogulfen er et gjennomgående tema på Sikkerhetsforums møter, sammen med informasjon om alvorlige hendelser i norsk olje- og gassvirkelighet. Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal, understrekte at samtidig som en nå søker etter kunnskap om hvorfor ting gikk galt, så må en hele tiden ha oppmerksomheten rettet mot forebyggende arbeid for å unngå alvorlige hendelser og storulykker.

Ognedal ga også en kort orientering om ulike sider ved de bilaterale kontaktene som er etablert mellom Ptil og tilsynsmyndigheter på tvers av sokler for gjensidig læring og informasjon om alvorlige ulykker og katastrofer. Han gikk gjennom tre alvorlige hendelser som har funnet sted de to siste månedene. Alle omhandler fallende gjenstander, som er en utfordring for næringen til tross for mye godt arbeid på området.

OLF gjennomførte et seminar den 21.9.10 om fallende gjenstander. Det arrangeres også et industriseminar den 5.11. i regi av Ptil, Samarbeid for Sikkerhet og OLF. Se http://www.ptil.no/nyheter/industriseminar-i-ptil-5-november-om-fallende-gjenstander-article7137-24.html  
 

Prosesser for bedre styring av HMS-risiko
Hovedaktivitetene i RNNP 2010 pågår i henhold til plan. Når det gjelder årets kvalitative studie, er denne rettet mot årsaksforhold og tiltak knyttet til gasslekkasjer på faste innretninger og en litteraturstudie for avdekking av områder som ikke er kartlagt/fulgt opp.

Norges Rederiforbunds arbeid i regi av Forankringsforum for å fremme sikker forankring/posisjonering av flyttbare innretninger og etablere faglige nettverk, har vært noe redusert på grunn av satsningen på lårelivbåter og oppfølging av nye regelverkskrav. For å følge opp målsetting om 50 prosent reduksjon i antall alvorlige forankringshendelser og 75 prosent reduksjon innen 2010, sammenlignet med 2006, er det igangsatt et arbeid for å få inn rapporteringstall fra medlemmene og gjennomgå disse.

En rekke samarbeidsarenaer er etablert for å sikre beste praksis i næringen på HMS-området gjennom parts- og trepartssamarbeid. Samarbeid for Sikkerhet er en slik arena. Fagforbundet SAFE er nå er blitt medlem, og det er kommet inn ny leder og det er positive forventninger til videre arbeid på arenaen.

Samtidig er det frustrasjon på arbeidstakersiden som følge av nedleggelsen av PSK. PSK var en partssammensatt arena, som hadde som oppgave å kvalitetssikre kurs og leverandører av kurs til olje- og gassindustrien. OLF arbeider med et notat, som skal skissere endelig framtidig løsning. OLF understrekte at man skal ha en godkjenningsordning også i framtiden.

Områdeberedskap – utfordrende område
Bakgrunnen for at dette punktet ble satt på agenda, var et brev fra fagforbundene SAFE og IE, støttet av Lederne, hvor de ønsket oppmerksomhet på den totale områdeberedskapen på norsk sokkel. Bakgrunnen for dette var en pågående aktivitet hos en av de store aktørene i næringen og et arbeid i OLF-regi, som også skal se på områdeberedskapen.

Tilsynsmyndigheten ble utfordret til å ta en ledende rolle i prosessen, og fagforbundene ønsker at aktiviteten sees i lys av erfaringer fra Mexico-gulfen og konsekvenser og utfordringer for norsk sokkel. OLF viste til deres arbeid for å gjennomgå områdeberedskapen. Det har tatt tid å få prosjektet og økonomien på plass, og en ekspert vil gjennomgå de behovene som er identifisert av en partssammensatt arbeidsgruppe.

Ognedal pekte på at Ptil er informert om, men ikke direkte involvert i, det pågående arbeid i et av selskapene. Han understrekte at operatørene er forpliktet av eksisterende samtykker, som ikke kan endres med hensyn til etablert områdeberedskap - uten ny samtykkesøknad. Han forutsatte videre at aktiviteter på området i regi av selskaper og sammenslutninger skal foregå gjennom partssamarbeid.

Sikkerhetsforum har hatt medisinsk beredskap på sin agenda tidligere. Ptil ble også kontaktet av Helse Midt-Norge for å avholde et møte for å drøfte de helsemessige akuttfunksjonene for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. I denne sammenheng ønsket de også å møte representanter for partene i næringen ved Sikkerhetsforum, sammen med Helsetilsynet i Rogaland.

Møtet ble avholdt den 1.9.2010. Sikkerhetsforums medlemmer oppsummerte møtet som positivt, idet en fikk fram forhold av betydning for medisinsk beredskap og andre helsefaglige forhold relatert til petroleumsnæringen. Se referat fra møtet.

Mange saker – stort engasjement
Sikkerhetsforum går gjennom saksoversikten for løpende saker i hvert møte. Det gis fortløpende status på områder som for eksempel livbåtsaken, kjemisk arbeidsmiljø, arbeidstidsprosjektet, kreftprosjektet og en rekke andre viktige saker hvor partene bidrar med stort engasjement. Se referat for detaljer.