Gå til hovedinnhold

MTO - Human factors

Fagområdet Human Factors omfatter metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom mennesker og teknologi/organisasjon.


Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift, og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov.

MTO-samspill
I løpet av de siste par årene har flere alvorlige hendelser synliggjort sammenhengene mellom forhold som er viktige både for et godt arbeidsmiljø og for operasjonell sikkerhet.

Økende kunnskap om samspillet mellom tekniske og organisatoriske elementer - og menneskene som bruker disse - er sentralt for å forstå de bakenforliggende årsakene til hendelser (MTO-samspillet).

Human factors-kunnskap gir grunnlag for en dypere forståelse for hva som fører til menneskelige feilhandlinger. Statistisk sett er imidlertid ikke feilhandlinger vilkårlige, men forutsigbare, og kan skyldes en rekke forhold utenfor individets kontroll.

Feilhandlinger er også en forutsetning for læring og muligheten til å videreutvikle systemene til det bedre. Nøkkelen blir dermed å ta hensyn til menneskelige egenskaper når utstyr og teknologi blir designet - og gjøre disse systemene tolerante for feil. Det er viktig å ha et helhetlig fokus på faktorer som påvirker menneskelig atferd.

I arbeidet med å legge til rette for å unngå menneskelige feilhandlinger, er det viktig å ta med seg at mennesker samtidig er proaktive, problemløsende, robustgjørende og uerstattelige i mange systemer.

Lykkes vi med å tilrettelegge, vil vi derfor bidra til å skape de beste forutsetningene for en god og sikker arbeidsplass.

Mennesket i sentrum
Boring og brønn er eksempel på et område med store utfordringer innen samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.

Blant annet må boreren ha kontroll over brønnen, lede arbeidet på boredekk samtidig som han må forholde seg til teknisk avanserte og skjermbaserte løsninger i borekabinen.

Dermed kan det være en utfordring å forstå, operere og holde oversikt over alle dataene som kommer inn - og samtidig ha kontroll og oversikt over det som fysisk skjer på boredekket.

Ved modifikasjonsprosjekter som innebærer installasjon av nytt utstyr er det altså viktig å ha en klar forståelse av hele arbeidssituasjonen, og betrakte summen av alt utstyr som ett system.

Det er altså ikke tilstrekkelig å se isolert på gevinsten av det nye utstyret. Ofte blir det gjort risikovurderinger for nytt utstyr uten at det foreligger samlede analyser som ser hele operasjoner i sammenheng.

Storulykkesrisiko og MTO
Komplekse og sikkerhetskritiske virksomheter vil alltid være avhengig av menneskelige handlinger - som er selve forutsetningen for gode beslutninger, sikre operasjoner og håndtering av avvik.

Selv om mennesker kan gjøre feil, er menneskene i systemet i større grad en kilde til sikkerhet.

Lederes og arbeidstakeres kompetanse og improvisasjonsevne er altså sentralt for å gjenopprette sikker tilstand ved uforutsette hendelsesforløp.

Nettopp dette taler for å legge økt vekt på menneskelig atferd som en positiv sikkerhetsfaktor å ta hensyn til - på samme måte som det blir tatt hensyn til risikoen for feilhandlinger.

MTO, human factors og arbeidsmiljø
Det er en klar sammenheng mellom forhold som er viktige for både et godt arbeidsmiljø og operasjonell sikkerhet. Økende kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon - MTO - er sentralt for å forstå de bakenforliggende årsakene til hendelser, og for å lykkes i forebyggende arbeid.

Dette MTO-perspektivet er et grunnleggende element for HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten.

Fagområdet Human Factors omfatter metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon.

Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til en effektiv og sikker drift - og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov.

I forholdet mellom menneske, teknologi og organisasjon legger myndighetene særlig lagt vekt på å følge opp:

  • psykososiale og organisatoriske forhold
  • MTO i sikkerhetskritiske systemer
  • alarmsystemer i drift
  • kompetanse og opplæring

Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å realisere effektiv og sikker drift, og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov.