Gå til hovedinnhold

NSOAF retter oppmerksomheten mot sikker drift og vedlikehold

North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) vil i 2017 og 2018 rette spesiell oppmerksomhet mot sikker drift og vedlikehold av eldre innretninger. Hensikten er å sikre erfaringsoverføring landene imellom.


NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) er et samarbeidsforum for sikkerhetsmyndighetene i landene som omkranser Nordsjøen. 

Globalt har mangelfullt eller manglende vedlikehold ofte vist seg å være en medvirkende årsak til storulykker. Det er storulykkepotensialet som gjør at vedlikeholdsstyring generelt, og spesielt styring av vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr blir lagt så stor vekt på i petroleumsvirksomheten i disse landene.

Vedlikeholdsstyring og kostnadskutt
Vedlikeholdsstyring og sikker drift er også relevant for NSOAF-landene i lys av de betydelige kostnadsreduksjonene som næringen nå gjennomfører etter fallet i oljeprisen. Felles for alle medlemslandene er at de har flere eldre innretninger i drift, med de utfordringer det representerer.

Tema for samarbeidoppgaven er vedlikehold for sikker drift. Oppgaven er basert på et felles grunnlag, men hvert land vil samle inn informasjon gjennom egne tilsyn. Hvert av tilsynene rapporteres enkeltvis. I etterkant vil medlemslandene utarbeide en felles rapport med erfaringer. Denne publiseres etter planen  i 2018.

I Norge planlegger Petroleumstilsynet tre tilsyn i 2017 knyttet til samarbeidet. Valg av innretninger og aktører blir samordnet med tilsynsplanene våre.