Gå til hovedinnhold

Aldring og levetidsforlengelse - rapporter

Både Petroleumstilsynet og industrien har igangsatt en rekke aktiviteter knyttet til aldring og levetidsforlengelse.


Utfordringen er å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet ved fortsatt drift på eldre innretninger og rørledninger.

Levetiden for en innretning er beskrevet i forbindelse med at det blir levert PUD (plan for utbygging og drift) og/eller det blir satt som en basis for utformingen av innretningen.

Normalt vil alle deler og komponenter* av innretningen bli utformet slik at det er lite sannsynlighet at en får svikt i løpet av den levetiden som er planlagt. Hvis alle enkeltdeler og komponenter har tilstrekkelig levetid, vil også innretningen som helhet ha tilstrekkelig levetid

* Komponenter omfatter all type utstyr; rørledning i prosessanlegg, trykktank i prosessanlegg, stålstag i konstruksjon, kranbom i kran, foringsrør i brønn etc.

I forbindelse med levetidsforlengelse må en i mange tilfeller gå utover disse prinsippene. Enkeltdeler og komponenter kan ikke lenger fremvise den ønskede lave sannsynlighet for svikt i de kommende år basert på designstandarder. Samtidig har en flere års erfaring med disse delene og komponentene fra praktisk bruk, vet hvordan de har fungert og eventuelt om de har blitt svekket av korrosjon, slitasje, utmatting eller andre degraderingsmekanismer.

I tillegg kan en vurdere hva som skjer hvis en av disse delene svikter - vil dette føre til katastrofale resultater eller er det tilstrekkelig robusthet til at en tåler en slik svikt inntil delen eller komponenten har blitt reparert? Dette er viktige vurderinger i forbindelse med levetidsforlengelse.

Økende utfordring på norsk sokkel
Ifølge regelverket må operatøren ha samtykke før bruk av en innretning ut over levetid som ble lagt til grunn i PUD-søknaden. (opplysningspliktforskriftens paragraf 5 f).

Regelverkskravet, som ble innført i 2002, sier også at operatøren må sende samtykkesøknad om forlenget levetid ett år før den planlagte levetiden utløper. Dette skyldes at vi forventer mye saksbehandling på dette området, og at vi derfor trenger god tid på å vurdere søknadene.

Vår forventning til operatørene er at de tar for seg hele innretningen og dokumentere tilstrekkelig sikkerhet ved fortsatt drift utover forventet levetid.

På norsk sokkel er vel 10 innretninger mellom 20 og 29 år gamle, mens en håndfull har mer enn 30 års fartstid. Disse innretningene hadde gått ut på levetid før regelverkskravet kom i 2002, men et arbeid er igangsatt av operatørene etter påtrykk fra Petroleumstilsynet for å vurdere ulike risikoforhold ved fortsatt drift.

Prosjekter i Ptil og industrien
Petroleumstilsynet etablerte tidlig i 2006 en tverrfaglig gruppe som har som mål å koordinere aktivitetene i forhold til aldring og levetidsforlengelse. Arbeidet har bestått i å identifisere og kartlegge de aspektene av aldring som reduserer sikkerheten for en installasjon. Spesielt har vi i dette arbeidet sett på hovedsikringsfunksjoner og storulykkesrisiko.

Vi har også bedt Oljeindustriens landsforening (OLF) om å kartlegge og identifisere viktige utfordringer, og har oppfordret industrien om å utvikle normer (standarder) på aldring og levetidsforlengelsesområdet. Initiativet har resultert i et omfattende arbeid på en rekke områder, blant annet på styring av prosessen for samtykkesøknad for levetidsforlengelse og andre fagspesifikke områder som konstruksjoner og rørledninger.

Petroleumstilsynet har vært i kontakt med andre industriområder som kjernekraftindustrien for å se hvordan den håndterer levetidsforlengelse og aldringsproblematikken. Vi samarbeider også med andre lands myndigheter, og trekker blant annet på erfaringer som britiske HMS-myndigheter har gjort på området. (Ref oversikt over faglige rapporter for nedlasting i egen lenkeboks)

Alt dette gjør vi fordi vi tror det er samfunnsøkonomisk fornuftig å bruke gamle innretninger så lenge de er sikre, fremfor å "avskilte innretningene" og stoppe produksjonen eller bygge nye, kostbare innretninger på et altfor tidlig tidspunkt.

Relevante artikler om aldring og levetidsforlengelse:

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: