Gå til hovedinnhold

Anbudsprosess rigg - HMS og økonomi

I perioden 30. april - 15. september 2003 har Oljedirektoratet gjennomført en tilsynsaktivitet hos Total E&P Norge a.s. Denne aktiviteten er en videreføring av et utredningsprosjekt som har fokusert på avveininger mellom HMS og økonomi i riggkontrakter.


Tilsynet har blitt gjennomført i form av gjennomgang av spesifisert dokumentasjon og presentasjoner relatert til Total E&P Norges (TOTAL) rigginntak for boring av to brønner på Skirne Byggve.

OD har under tilsynet bl. a. fokusert på følgende problemstillinger:

  • Hvilken informasjon er gitt til potensielle anbudsgivere i forbindelse med anbudsinnbydelse, hvilke føringer er lagt i anbudsinnbydelsen?
  • Hvilken prosedyre/prosess for rigganskaffelse er lagt til grunn?
  • Hvilke kriterier for evaluering av alternative rigger er benyttet?
  • Hvilken metodikk er lagt til grunn for evalueringen, hvordan er avveininger mht ulike kriterier operasjonalisert?
  • Hvordan er riggkontrakten utformet, med hovedfokus på økonomiske insentiver og mulige avveininger mellom økonomi og HMS?

TOTAL evaluerte i starten åtte aktuelle rigger. Selskapet har i både dokumentasjon og presentasjoner gjort rede for de vurderinger som ble foretatt under utvalgsprosessen, og hvordan den endelige riggkontrakten ble utformet.

Den metodikk TOTAL har benyttet samsvarer i stor grad med hva OD kjenner til fra andre rigganskaffelsesprosesser. Rangeringen er foretatt i flere faser og med en rangering basert på tekniske og sikkerhetsmessige krav samt en rangering basert på økonomiske kriterier. Disse to rangeringene blir så benyttet for å lage en samlet rangering.

Utforming av selve kontrakten sammenfaller også i stor grad med hva OD kjenner til fra andre rigganskaffelsesprosesser. Sentrale problemstillinger har vært spesifisering av dagrater, utforming av reparasjons- og vedlikeholdsklausuler, utforming av eventuelle incentivordninger og fordeling av økonomisk risiko.

Basert på tilgjengelig dokumentasjon samt tilbakemeldinger fra TOTAL på møtet 12. juni 2003 og i brev av 05.09.2003, har tilsynet ikke avdekket kritikkverdige forhold knyttet til rigginntaket for Skirne Byggve.

Det kan imidlertid synes som om den initielle tekniske vurderingen ("Technical short listing process") kan forbedres for å forhindre at aktuelle rigger faller tidlig ut, selv om en grundigere vurdering ville dokumentere at disse tilfredsstiller høye sikkerhetskrav.