Gå til hovedinnhold

Antall hydrokarbonlekkasjer halvert på norsk sokkel

Industrien har nådd målsettingen om en halvering av antall større hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel.
- Dette er veldig gledelig og viser at der hvor industri og myndigheter bestemmer seg for å gjøre en innsats for å bedre sikkerheten, får vi til gode resultater, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal. Han støtter industriens nye målsetting om en ytterligere halvering innen utgangen av 2008.


Målet som myndighetene og industrien satt var å halvere antall hydrokarbonlekkasjer over 0,1 kg/s innen 2005, målt mot gjennomsnittet i 2000-2002. Målsetningen innebar at det ikke skulle være mer enn 20 større lekkasjer i 2005. Ved årets slutt hadde Ptil registrert 16 gasslekkasjer over 0,1 kg/s.

En viktig faktor for å nå målet har vært prosjektet GaLeRe (Gas Leak Reduction project), som industrien etablerte i 2003.

- Prosjektet har vært vellykket. I tillegg er det viktig å få frem at det gode arbeidet til det enkelte selskap har vært vesentlig for nå målsetningen, sier Ognedal, som gratulerte prosjektleder for GaLeRe, Øyvin Halle med blomster og rosende ord under en markering i Ptil 11. januar (se ingressbildet).

- Det er viktig å sikre at de gode resultatene ikke blir noen sovepute for industrien, men at trenden fortsetter. Det er derfor gledelig at industrien har vedtatt en ny målsetning om en ytterligere halvering av antall hydrokarbonlekkasjer innen utgangen av 2008, påpeker Ptil-direktøren.

Bakgrunn
Utviklingen i antall hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel har i mange år bekymret både myndighetene og industrien. 2002-rapporten til risikonivåprosjektet* konkluderte blant annet med at det var en økende risiko for at en storulykke skulle inntreffe på norsk sokkel, ikke minst som følge av utviklingen i antall lekkasjer.

* For mer info om risikonivåprosjektet, se www.ptil.no/rnns

Ingen av de registrerte hydrokarbonlekkasjene var blitt antent, men de ga likevel grunn til bekymring fordi potensialet for en alvorlig ulykke ved antenning er så stort. En hydrokarbonlekkasje med den laveste registrerte lekkasjeraten på 0,1 kg/s tilsvarer for eksempel utslippsmengden fra 2000 gasskokeplater.

GaLeRe-prosjekt med konkrete mål
I etterkant av et møte 17. juni 2003 mellom Oljedirektoratet (Nå: Petroleumstilsynet) og operatørene på norsk sokkel etablerte Oljeindustriens landsforening (OLF) prosjektet GaLeRe (Gas Leak Reduction Project) med Øyvin Halle fra Norsk Hydro som leder av styringsgruppen.

Øyvin Halle, leder av industriens GaLeRe-prosjekt

Øyvin Halle, prosjektleder for OLFs prosjekt for
reduksjon i antall hydrokarbonlekkasjer, holdt en
presentasjon om prosjektet under Ptils pressekonferanse
om HMS-året 2005.

- Målsetningen til prosjektet var å gi lederskap, koordinering og fokus til en industrisatsning for å redusere hydrokarbonlekkasjer større enn 0,1 kg/s permanent med 50 prosent til under 20 lekkasjer i året før utgangen av 2005, sier Halle.

En analyse av tidligere hendelser viste at 45 prosent av hydrokarbonlekkasjene skyldes operasjonelle forhold, 31 prosent prosedyrer og 24 prosent tekniske forhold. Basert på disse analysene har arbeidsgruppen jobbet med å etablere oversikt over årsaker og satsingsområder - og gitt sine anbefalinger om forbedringstiltak til industrien.

- Vi har satset på tre områder; ledelsesengasjement, økt bevissthet hos utførende personell og teknisk tilstand. Det er den store graden av erfaringsoverføring og implementering av prosjektets anbefalinger som har gitt gode resultater, understreker Øyvin Halle, og legger til at prosjektet har utløst stort engasjement i mange miljøer: I tillegg til styringsgruppen med bred representasjon fra industrien, myndigheter og arbeidstakerne, har blant annet et 60 talls mennesker vært med i totalt seks arbeidsgrupper.

- Hovedutfordringene videre blir å beholde ledelsesengasjementet over tid, fremme riktig atferd og bevissthet hos utførende personell, holde orden på teknisk tilstand og innføre bransjekrav til kompetanse og trening innenfor prioriterte fag og områder, sier Halle.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Pressetalskvinne Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064