Gå til hovedinnhold

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten - rapport fra arbeidsgruppe

Som en oppfølging av HMS-meldingen (Stortingsmelding nr 7 2001-2002 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten) opprettet Arbeids- og administrasjonsdepartementet en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle se på saksområdet arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten.


Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra følgende organisasjoner fra henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden:

  • Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS)
  • Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (NOPEF)
  • De samarbeidende organisasjoner (DSO)
  • Lederne
  • Landsorganisasjonen - LO-Industri
  • Norges rederiforbund (NR)
  • Oljeindustriens landsforening (OLF)
  • Teknologibedriftenes landsforening (TBL)

Petroleumstilsynet har bidratt med ledelse og vært sekretær for gruppen.

Det har vært en intensjon i arbeidet at gruppen skal komme frem til anbefalinger som oppfattes som gode og effektive løsninger innenfor de rammer et funksjonelt regelverk gir, samt at disse er omforente mellom partene.

Arbeidsgruppens rapport er nå oversendt departementet.