Gå til hovedinnhold

Behov for internasjonalt løft

Et flernasjonalt tilsyn av løfteoperasjoner og løfteutstyr utpeker fem områder med særlig behov for forbedring: Planlegging og utvelgelse av utstyr, styring, risikoevaluering, opplæring/kompetanse og ledelse. Fagleder Svein Anders Eriksson i Petroleumstilsynet refererte fra NSOAF-rapporten under åpningen av den 12. internasjonale offshore kran og løftekonferansen onsdag 9.mai.


Petroleumstilsynet har hatt prosjektledelse for det multinasjonale tilsynet av kran og løfteoperasjoner i regi av North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF). I perioden 2006 til mars inneværende år er det til sammen foretatt 16 tilsyn av operatører og borekontraktører på fire lands kontinentalsokler.

Felles løft
Rapporten viser at industrien står overfor flere sammenfallende utfordringer.
- Det understreker nødvendigheten av at myndighetene jobber sammen med næringen og på tvers av landegrensene for å redusere risikonivået ved løfteoperasjoner, sier Eriksson. Han legger til at resultatene fra NSOAF’s løfteprosjekt også utgjør et viktig erfaringsgrunnlag for løfteprosjektet i regi av myndighetsforumet International Regulators Forums (IRF) - og som nå er under oppstart. Det er også IRF-rapporten "Generic report on offshore lifting and mechanical handling issues" - samt erfaringer fra Ptils egen analyserapport av hendelser med offshorekraner- som har vært basis for valg av tema for det internasjonale tilsynet.

Viktig møteplass
“The North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference" arrangeres av Kranteknisk forening (KTF) og Offshore Mechanical Handling Equipment Committee (OMHEC). Hensikten er å skape en møteplass for å diskutere og spre kunnskap om beste praksis innen kraner og løfteoperasjoner offshore - i forhold til både utstyr/ny teknologi, operasjonelle og organisatoriske forhold. I år blir konferansen avhold i Stavanger i tidsrommet 9.-11 mai, med over 170 deltakere fra 16 nasjoner.

Tung og dypt
Tradisjonelt har temaene vært knyttet til løfteoperasjoner med offshorekraner til og fra innretninger og fartøy. Årets møteagenda skiller seg fra tidligere konferanser med særlig oppmerksomhet på tunge løft og løft under vann. - Tungløft ved fjerning av innretninger er et nytt område vi vektlegger i vår tilsynsvirksomhet, framholder Ptils fagleder.

Utvikingen innen kran og løft har vært positiv de siste årene. Likevel står ulykker og hendelser knyttet til kraner og løfteoperasjoner fortsatt for et betydelig bidrag til det samlede risiko- og skadebildet. Mange av hendelsene kunne ha ført til dødsfall under bare ubetydelig endrede omstendigheter.
- Årvåkenhet og vilje til kontinuerlig forbedring nasjonalt og internasjonalt er en forutsetning for at den positive trenden skal holde fram, slutter Svein Anders Eriksson.

Retningslinjer
Det er NSOAFs forventning at OMHEC utarbeider retningslinjer relatert til de fem problemområdene som framkommer i prosjektrapporten. Retningslinjene vil bli lagt ut på medlemslandenes hjemmesider og på OMHEC’s egen hjemmeside, når de er godkjent av NSOAF.


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Anders Eriksson,
Fagleder logistikk og beredskap
E-post: Svein.Eriksson@ptil.no
Telefon: 909 86 608

For pressehenvendelser:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064