Gå til hovedinnhold

Brukerundersøkelse om HMS-forskriftene på land og sokkelen

Petroleumstilsynet har igangsatt en omfattende brukerundersøkelse om HMS-forskriftene på land og sokkelen. Undersøkelsen omfatter både et spørreskjema med detaljerte utsagn som en skal ta stilling til og intervjuer med utvalgte personer fra definerte brukergrupper på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.


Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har gitt Petroleumstilsynet i oppdrag å revidere HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.

Hovedformålet med revisjonen er å utarbeide et helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten på sokkelen og de landanlegg som er underlagt Petroleumstilsynets myndighetsområde.

Forskriftene som ønskes vurdert er

  • Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Rammeforskriften)
  • Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (Styringsforskriften)
  • Forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (Opplysningspliktforskriften)
  • Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (Innretningsforskriften)
  • Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (Aktivitetsforskriften)
  • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Spørreskjemaundersøkelse
I forbindelse med erfaringsinnhentingen omkring de eksisterende HMS-forskriftene er det utarbeidet i alt 73 utsagn som den enkelte skal ta stilling til.

Det er definert ulike brukergrupper med utgangspunkt i de parter som deltar i Ptils Regelverksforum, i tillegg er det supplert med brukergrupper fra forskningssiden og engineeringssiden. Spørreskjemaet er sendt til alle brukergruppene og brukergruppene velger selv hvor mange personer de ønsker skal svare på spørreskjemaet. Petroleumstilsynet ønsker å få flest mulig utfylte skjema fra brukergruppene. Brukerundersøkelsen er anonym, men inkluderer avkrysning for hvilken brukergruppe den enkelte representerer.

Brukerundersøkelsen dekker både helsemyndighetenes, SFTs og Petroleumstilsynets myndighetsområde, og vi er således interessert i erfaringer med alle deler av de nevnte forskriftene.

Omfattende intervjurunde
Den andre delen av undersøkelsen er intervjuer med utvalgte personer fra brukergruppene. De som skal intervjues, får inntil en dag til rådighet der intervjuformen tilpasses de ulike ønskene: enkelt- eller gruppeintervju, eller en kombinasjon. Utgangspunktet for intervjuene er skjemaet som brukergruppene har fått tilsendt og ut fra egne vurderinger har fylt ut. Alle kommentarer og henvisninger til detaljregelverk kan utdypes i intervjuet. I hvilken grad dette brukes under samtalen, avgjøres av de tilstedeværende. Intervjuene gjennomføres i perioden november/desember. Skjemaer kan fylles ut og sendes til Ptil i samme periode.

Undersøkelsen vil sammen med annet undersøkende arbeid f eks i forbindelsen med RNNS-prosjektet utgjøre et viktig grunnlag i det nye regelverksprosjektet som igangsettes ved årsskiftet og som etter planen skal være ferdig slik at revidert regelverk kan fastsettes innen 1.1.2007.

Resultater fra brukerundersøkelsen vil bli offentliggjort tidlig i 2005.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
For nærmere opplysninger om undersøkelsen kan Paul Bang (paul.bang@ptil.no) eller Hilda Kjeldstad (hilda.kjeldstad@ptil.no) i Ptil kontaktes.