Gå til hovedinnhold

Dannet ?vaktbikkje? for HMS

- Vi er vel på mange måter vaktbikkjer for hverandre, sier Carsten Bowitz (bildet), fagsjef HMS i Oljeindustriens Landsforening (OLF) og nytt medlem av Sikkerhetsforum. - Det som er viktig for oss som arbeider spesielt med HMS er at vi har noen som kan stille de kritiske spørsmålene - og de riktige og viktige kritiske spørsmålene.


- Det som er så herlig med å jobbe faglig med HMS, er at en kan fri seg fra de tradisjonelle konfliktene mellom arbeidsgiversiden og fagforeningene. Vi kan ikke forhandle oss fram til HMS. Dessuten må en få med alle partene, understreker han og fortsetter:

- Vi snakker ofte om trepartssamarbeidet, hvor myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiversiden samhandler, men egentlig burde vi snakke om fire-partssamarbeidet hvor entreprenørene kommer inn både på arbeidstaker- arbeidsgiversiden. Da er bildet komplett, - og da kan vi snakke om hvordan vi skal komme videre.

Carsten Bowitz, OLF
- Utfordringen er hele tiden å få til erfaringsoverføring -
og kontinuitet - slik at vi kan lære av hverandre i industrien
- og av andre næringer, sier Carsten Bowitz.
Du er ny som fast medlem av Sikkerhetsforum, men ikke akkurat noen fersking på samarbeidsarenaene for HMS i bransjen?
- Jeg hadde jo en kort periode hvor jeg vikarierte for Per Otto (Selnes). Mitt ståsted på slike arenaer er fagmennesket som fagsjef for HMS i OLF, - og som representant for OLF sine medlemsbedrifter.

- Utgangspunktet er likevel at vi alle har som felles mål å ønske de beste resultatene på området. Sammen skal vi finne de glupe løsningene for å nå våre mål. Samtidig skal vi bidra til å opprettholde et høyt nivå for HMS i industrien. Men - vi må unngå at vi stadig prøver å finne opp "kruttet" på nytt. Av og til synes jeg å kjenne igjen problemstillinger for 80-tallet. Utfordringen er hele tiden å få til erfaringsoverføring - og kontinuitet - slik at vi kan lære av hverandre i industrien - og av andre næringer.

Nå snakker du om beste praksis - et område hvor du også har engasjert deg, så vidt jeg vet.
- Ja, jeg var en av flere pådrivere for å få etablert Samarbeid for Sikkerhet (SfS), mens den egentlige "faren" til SfS er Kyrre Nese i Statoil. SfS har blitt en arena som har utviklet seg nettopp til et Forum for Beste Praksis. Det kom jo også som en forventning fra Storting og regjering gjennom St meld nr 7 om HMS i petroleumsindustrien at SfS burde videreutvikles til en slik arena for Beste Praksis i petroleumsnæringen.

- Gjennom SfS har vi fått etablert og implementert en rekke prosesser, produkter og rammer for beste praksis på HMS-området i industrien som vi har god grunn til å være stolte av. Det beste eksemplet på et tiltak som både direkte og indirekte har bidratt til økt sikkerhet, er utvikling og implementering av industrinormer for arbeidstillatelsessystemene og for gjennomføring av Sikker Jobb Analyser i industrien. OLF investerte mye penger i å få til dette, arbeidstakersiden bidro med faglige ressurser, men det viktigste bidraget kom antakeligvis fra Statoil som bidro med Rune Botnevik som ressursperson og prosjektleder. Uten hans engasjement og stå-på-evne, hadde ikke resultatene blitt det samme.

Kanskje litt ubeskjeden på egne vegne nå?
- Nei, da, slett ikke, men jeg er her for å gjøre jobben min som består i å koordinere og tilrettelegge i prosesser og sørge for de riktige investeringer, bidra til framdrift og så levere i samsvar med mål og avtaler.

Carsten Bowitz, OLF
- Som HMS-fagsjef har jeg hatt et særlig ansvar for flere
av prosessene i Sikkerhetsforum, som kreftprosjektet og
arbeidet med områdeberedskap.
I så måte har du trukket i trådene i OLF-systemet for flere av de prosesser og prosjekter som rapporterer til Sikkerhetsforum?
- Ja, som HMS-fagsjef har jeg hatt et særlig ansvar for flere av prosessene i Sikkerhetsforum, som kreftprosjektet og arbeidet med områdeberedskap. Sistnevnte prosjekt har også vært rimelig krevende for alle, men også et godt eksempel på hvor viktig det er å stille kritiske spørsmål for å få fram gode løsninger. Det ble et kostbart prosjekt, men et prosjekt som vi har all grunn til å være stolte av. Det har framskaffet robuste beredskapssystemer og har også bidratt til å harmonisere eller standardisere løsninger.

- Det viktigste er kanskje at arbeidet har gitt resultater som har bidratt til å forbedre sikkerheten for den enkelte. Vi kan gi mange eksempler på effekten av prosjektet, fra utviklingen av effektive måter å behandle hjerte- og karsykdommer til at vi har fått fem redningshelikoptre på sokkelen.

I OLF er du fagsjef for HMS - S'en er grei nok, men hva med H'en og M'en?
- Nei, det er slett ikke bare sikkerhet som står på min agenda. Det blir mye helse også. Vi har et eget utvalg med leger fra operatørene og noen entreprenørselskaper som f eks riggeiere, dykkerentreprenører og andre større aktører. Her orienteres om nye behandlingsmetoder og -utstyr, som f eks av hjerte/karsykdommer.

- Kreftprosjektet, som blant annet rapporterer til Sikkerhetsforum, og som er et prosjekt om kreftrisiko blant offshorearbeidere hvor en sammenlikner kreft og dødelighet blant ansatte i offshoreindustrien med øvrig befolkning, er et annet viktig område. Ellers fokuserer vi på rusmidler - selv om temaet er gjenstand for debatt mellom partene når det kommer til retningslinjer og rammer. Vi arbeider konkret med et prosjekt om rusmidler og virkning rettet mot lærlingene på sokkelen. Her er både sikrings- og helsemiljøet vårt involvert. Det vi er enige om er at vi ønsker en rusfri sokkel, men dette skal gjøres med "decency", som min gamle mor sa - det skal være anstendig.

- Yrkeshygieniske problemstillinger som støy er også et område som vi vil arbeide mer med. Ellers står S-en også for sikring - et område vi også skal ivareta selv om vi sjelden snakker om innsatsen på anti-terrorområdet - det ligger vel også i emnets natur. Vi har imidlertid laget nye retningslinjer for sikring av basene i regi av OLF.

Hvordan er fagmiljøet "på huset" hos OLF?
- På HMS-området må vi erkjenne at det er relativt snevert, selv om Per Otto Selnes er en ressursperson på HMS og vi har ressurspersoner på ytre miljøområdet med Odd Raustein som fagsjef og med et eget system for tre-partssamarbeidet. Når den nye HMS-direktøren er på plass skal vi samlet sett være godt skodd for å ivareta våre oppgaver.

Hvor begynte dette med "oljå" for deg?
- Min første kontakt med oljeindustrien var i forbindelse med åpningen av Frigg. Jeg var operasjonssjef for fregatten som skulle ta kongen ut til feltet, KNM Narvik. Jobben innebar ansvar for sikring av helikopterruten når kong Olav skulle ut på sokkelen.

Ikke så ulikt mange av pionerene i industrien så kom du fra forsvaret?
- Ja, jeg hadde bakgrunn fra Sjøkrigsskolen, operativ linje, og etter noen år i forsvaret og i Helge Myhres rederi, via Kværner, havnet jeg i Elf. "Noen" tipset "noen" og så ble det sikkerhet og beredskap i Elf i tre år, deretter tre-fire år hos Esso før jeg kom til OLF. Noe av det mest spennende jeg var borti, var imidlertid en "utstasjonering" i Åsgaard-prosjektet for faglig påfyll og for å gjøre en konkret jobb.

Dialekten din bærer preg av en oppvekst på beste vestkant i Stavanger, med hustru, hus, "sunne interesser" og en hang til tradisjoner?
- Jo da, jeg er bygutt. Bor i dag på Eiganes og har kone og to voksne barn - en som arbeider på Ekofisk og en som er nylig utdannet som jurist. Fritiden har i alle år blitt benyttet til seiling. Far sa en gang at det kommer aldri til å gå godt med deg fordi du alltid seiler! Det første barnet vårt er så å si født i en seilbåt. Han var bare seks - sju dager gammel da han ble med på tur fra Stavanger til Bergen. Kona er den tøffeste av alle og har blitt utsatt for ganske mange prøvelser. Seiling har imidlertid blitt "limet" i familien - sammen med skigåing - spesielt ved hytta i Suldal som lå på 1000 meter med en og en halv time til nærmeste nabo.

Jeg har da virkelig også sett deg inne på Høle i Ryfylke?
- Ja, stedet på Høle har vært i familien i hundre år og brukes hele året, avslutter Carsten Bowitz med et avvæpnende smil - og tilkjennegir at han heller vil snakke om HMS enn om sitt privatliv. Det skal han få lov til, blant annet i møtene i Sikkerhetsforum hvor han redegjør for status for både Samarbeid for Sikkerhet, prosjektet for reduksjon av gasslekkasjer i industrien, prosjekt for nye redningsdrakter, og mye, mye mer.