Gå til hovedinnhold

Endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Petroleumstilsynet har 23. desember 2005 fastsatt endringer i den midlertidige forskriften (vedlegget). Endringene trer i kraft 1. januar 2006. Endringene gjelder oppdatering av henvisninger til regelverk fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) og har vært gjenstand for en samordnet høring med DAT. Det blir foretatt en tilsvarende oppdatering av relevante henvisninger til DATs regelverk i sokkelregelverket.


Følgende endringer i den midlertidige forskriften er fastsatt :

Lenke til forskrift om endring (korrektur synlig)

Lenke til forskrift om endring (korrektur utført)

Til orientering nevnes at Petroleumstilsynet i nær fremtid vil sende på høring et forslag til oppdatering av henvisninger i den midlertidige forskriften for å reflektere endringer som er gjort i regelverk fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen