Gå til hovedinnhold

Endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer

Petroleumstilsynet har 24.2.2006 fastsatt endringer i den midlertidige forskriften (vedlegget). Endringene gjelder oppdatering av henvisninger til regelverk fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).


Dette innebærer at endringer som er gjort i DSBs regelverk, herunder ny forskrift om elektriske forsyningsanlegg, også formelt gjøres gjeldende på de petroleums¬anleggene som er underlagt Ptils myndighet. Endringene i midlertidig forskrift har vært på alminnelig høring med frist 13.2.2006. Det kom ingen merknader.

Byggherreforskriften

I tillegg oppdateres nå henvisning til byggherreforskriften for å inkludere endring av 7.10.2005 som bl. a gjelder ID-kort. Høring av denne endringen har vært samordnet med Arbeidstilsynet.

Ikrafttredelse og overgangsordninger

Endringene trer i kraft straks med unntak som nevnt nedenfor.

Ikrafttredelse av endring i byggherre¬forskriften når det gjelder ny § 10 og § 16 ny bokstav c (begge om ID-kort) er utsatt. Det vises til informasjon på Arbeidstilsynets nettsted www.arbeidstilsynet.no om utsettelsen av reglene om ID-kort. Ikrafttredelsen av disse reglene på Ptils myndighetsområde gjennom henvisning i den midlertidige forskriften vil skje samtidig med ikrafttredelsen på Arbeidstilsynets myndighetsområde.

Det gjøres oppmerksom på at overgangsordninger i DSBs regelverk også gjelder på Ptils myndighetsområde.

Følgende endringer er fastsatt 24.2.2006:

Lenke til endringsforskrift

DSBs nye forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Inkludert i høringen med frist 13.2.2006 var også henvisning til DSBs nye forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Denne forskriften er imidlertid ikke endelig ferdigstilt hos DSB. Det vises til informasjon på DSBs nettsted http://www.dsb.no. Oppdatering av vedlegget når det gjelder henvisning til denne forskriften vil derfor bli foretatt på et senere tidspunkt.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen
E-post:
Guro.Oppen@ptil.no