Gå til hovedinnhold

Endringer i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (vedlegget)

Petroleumstilsynet fastsatte endringer i den midlertidige forskriften (vedlegget) 18. august 2006 med ikrafttredelse samme dato.


Endringene gjelder oppdatering av henvisninger til regelverk fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for arbeidstilsynet.

Dette innebærer at endringer som er gjort i dette regelverket, herunder ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, også formelt er gjort gjeldende på de petroleumsanleggene som er underlagt Petroleumstilsynets myndighet.

Følgende endringer er fastsatt
Endringene i vedlegget til midlertidig forskrift gjelder oppdatering av referanser til følgende forskrifter:

  • Ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
  • Ny forskrift om støy.
  • Endret forskrift om dykking.
  • Endret forskrift om maskiner.

Storulykkeforskriften av 17. juni 2005 ble formelt gjort gjeldende for petroleumsanleggene ved endring av midlertidig forskrift § 24 ved kgl. res. 16. juni 2006, i kraft 1. juli 2006, se informasjon 23. juni 2006 på vår nettside.

For ordens skyld er nå referansen til storulykkeforskriften oppdatert også i vedlegget.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Guro Mona Oppen