Gå til hovedinnhold

Entreprenørene som HMS-pådrivere

Entreprenørene er en sentral premissgiver som kan bidra til risikoreduksjon gjennom utforming og teknologiutvikling, utføring av aktiviteter og bruk av underleverandører. En forutsetning for å få til HMS-forbedringer er at entreprenørene involverer seg i det etablerte trepartssamarbeidet. Det kom frem under Petroleumstilsynets entreprenørseminar.


Petroleumstilsynet har i flere år rettet stor oppmerksomhet mot aktiviteter som utføres av entreprenører på norsk sokkel. Årsaken er blant annet at over 60 prosent av dem som jobber offshore i petroleumsvirksomheten, er entreprenøransatte.

Under seminaret i Petroleumstilsynet 9. november satte vi søkelys på entreprenørene som HMS-pådrivere.

Trepartssamarbeid
Høyt aktivitetsnivå i næringen, entreprenørens mange grenseflater og opprettholdelse av teknisk integritet innebærer store utfordringer for industrien.

- Et ytterligere løft i HMS-nivå forutsetter at entreprenørene i sterkere grad involverer seg i det etablerte trepartssamarbeidet i næringen, understreket tilsynskoordinator i Petroleumstilsynet, Sigve Knudsen i sitt innlegg.

Han pekte på at ved å være pådrivere i HMS-forbedringer vil entreprenørene også bidra til å sikre virksomhetens omdømme. Det kan igjen gi konkurransemessige fortrinn.

Langsiktighet viktig
Administrerende direktør i Aker Kværner Offshore Partner (AKOP), Tore Sjursen pekte i sitt innlegg på viktigheten av langsiktighet og en systematisk tilnærming for å få til HMS-forbedringer.

- Det er også viktig å inkludere medleverandører og samarbeidsparter for å få til forbedringer, sa Sjursen, og trakk frem leverandørindustriens deltakelse i trepartssamarbeid for blant annet felles standarder og retningslinjer som eksempel på slikt samarbeid.

Koordinerende hovedverneombud Sigbjørn Lundal hos Schlumberger, orienterte om arbeidstakermedvirkning og viktighet av at alle medarbeideres kunnskap og erfaring blir anvendt i forbedringsarbeidet.

Partssamarbeid
Vincent M. Dunne, administrerende direktør Norisol Norge as, pekte i sitt innlegg på at etablering av fagutdanning innen overflatebehandling, nye metoder for fjerning av maling, introduksjon av nye stillasmaterialer og standardisering av overflatesystemer er eksempler på forbedringer innen områdene isolasjon, stillas og overflatebehandling.

Dunne understreket også at partssamarbeid er vesentlig for å finne gode løsninger på bransjens utfordringer.

Viktig rolle
Innlegget til Benvenutta Henriksen, Oljedirektoratet, viste at nye aktører har bidratt til revitalisering av felt, igangsatt boreaktivitet og etablert nye kontrakter. 67 nye aktører er enten kvalifisert som rettighetshaver eller operatør siden 1999. Nye aktører har stått for om lag en tredel av de totale letekostnadene de siste tre årene.

Ansvaret som operatør og rettighetshaver har til å styre virksomheten etter gjeldende rammer og regler, uavhengig av organisering og arbeidsfordeling, var forhold Paul Bang, Petroleumstilsynet, pekte på i sitt innlegg. Han framholdt at utvikling av god HMS-kultur også må handle om tekniske og operasjonelle forhold, hvor blant annet teknologi, kvalitet i planlegging, kompetanse og ledelsesinvolvering vektlegges.

Risikostyring i endringsfaser
Odd Erik Hansgaard, Aker Kværner Operations (AKO), orienterte om erfaringen med å overta rollen som "duty holder" og driftsoperatør for innretningen AH001 på britisk sokkel.

Han pekte på styring av risiko i overtakelsesfaser som et vesentlig suksesskriterium, i tillegg til nært samarbeid både med operatør og myndigheter.

HMS i kontrakter "HMS i kontrakter" var temaet for innlegget til Gunnar Dybvig, Petroleumstilsynet. Utgangspunktet var en studie utført av Proactima på oppdrag fra tilsynet. (Lenke til rapporten)

I studien framkommer det at næringen kan bli bedre til å utvikle gode forebyggende insentiver og indikatorer for HMS-arbeid, og at det er usikkerhet om hvilken måte markedsforhold påvirker kontraktsvilkårene knyttet til HMS.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sigve Knudsen, tilsynskoordinator for entreprenører og Petoro
E-post: sigve.knudsen@ptil.no