Gå til hovedinnhold

Færre alvorlige kran og løft-hendelser offshore

I perioden 2000-2004 ble det registrert langt færre alvorlige hendelser knyttet til kraner og løftoperasjoner på norsk sokkel sammenlignet med forrige seksårsperiode. Det kom frem under åpningen av den 10. internasjonale offshore kran og løft-konferansen i Stavanger 11. mai.


"The North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference" har som mål å diskutere og spre kunnskap om beste praksis innen kraner og løfteoperasjoner offshore, både i forhold til utstyr/ ny teknologi, operasjonelle- og organisatoriske forhold.

Fra å være en relativt liten konferanse med rundt 50 deltakere fra nordsjølandene, har konferansen utviklet seg til å bli en sentral, internasjonal møteplass for industri, fagmiljø og myndigheter - i år med rundt 150 delegater fra 13 nasjoner. Konferansen, som går over to dager, har også utviklet seg tematisk og omfatter nå hele logistikk-kjeden innen løfteoperasjoner med offshorekraner.

Positiv utvikling
Fagleder i Ptil og leder av konferansekomiteen, Svein Anders Eriksson refererte i sin åpningstale til foreløpige resultater av en omfattende studie av hendelser knyttet til kraner og løfteoperasjoner på norsk sokkel i perioden 2000-2004. Studien, som blir utført på oppdrag fra Ptil, er en videreføring av tilsvarende kartlegging i perioden 1994-1999.

Svein Anders Eriksson, fagleder i Ptil- Basert på informasjon fra disse studiene konkluderer vi med at antall alvorlige hendelser er redusert i perioden 2000 - 2004. Og det var 75 prosent færre hendelser i 2004 sammenlignet med "toppåret" 2000, sier Eriksson (bildet).

Han peker på at både myndigheter og industri iverksatte en rekke tiltak i etterkant av den første studien. Blant annet har Ptil de siste fire årene gjennomført en intensiv tilsyns- og informasjonsvirksomhet for å redusere risikoen knyttet til kraner og løfteoperasjoner. I tillegg har vi vært sterkt involvert i standardiseringsarbeid for at industrien skal få en felles ramme å forholde seg til på et område med kompliserte utfordringer.

- Forbedringstiltak i næringen og Petroleumstilsynets tilsyn og øvrig oppfølging har uten tvil hatt markert effekt på antall hendelser, konkluderer Eriksson.

Selv om hovedkonklusjonene er klare, er ikke studien av hendelser i perioden 2000-2004 ferdigstilt. Studien vil bli publisert på Ptils nettsted før sommeren.

Flere nesten-ulykker
Trass i en positiv utvikling står ulykker og hendelser knyttet til kraner og løfteoperasjoner fortsatt for et betydelig bidrag til det samlede risiko- og skadebildet. Mest alvorlig er det at vi i perioden 2000-2004 opplevde tre dødsulykker knyttet til kraner og løfteoperasjoner offshore (Oseberg Øst i 2000 og Byford Dolphin og Gyda - begge i 2002).

Det har også vært flere alvorlige hendelser innen dette området i 2005, blant annet har Ptil iverksatt egen granskning av hendelsen på Oseberg B 26. april, der en person ble alvorlig skadet etter å ha blitt truffet av et ca 600 kilo tungt rør under en løfteoperasjon på rørdekket.

Granskningen etter denne og andre alvorlige hendelser i vår er ikke avsluttet, og Ptil har ikke konkludert i forhold til om vi ser fellestrekk i hendelsesforløp og bakenforliggende årsaker mellom de ulike hendelsene.

Kontinuerlig innsats
Selv om vi kan registrere en generelt positiv trend i forhold til uønskede hendelser med offshorekraner, understreker Ptils fagleder at det kreves en kontinuerlig innsats for å følge opp de gode resultater og få fortsatt forbedring.

- Myndigheter, fagmiljø og industrien må sammen gjøre en betydelig innsats for å få redusert hendelsene totalt sett innenfor løfteoperasjoner, blant annet innenfor boreområdet, sier Eriksson.

- Foreløpige konklusjoner fra den siste studien indikerer at Ptil i tiden fremover innen kraner og løfteoperasjoner vil ha spesielt fokus på planlegging, vedlikeholdsstyring og kompetanse, legger han til.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064