Gå til hovedinnhold

Gassco har fått varsel om pålegg

Med bakgrunn i en rekke uønskete hendelser på Kårstøterminalen (bildet) har Petroleumstilsynet (Ptil) gitt Gassco AS (Gassco) varsel om pålegg. Det har vært en bekymringsfull utvikling både med hensyn til antall hendelser og kritikalitet.


Ptil registrerer at Gassco arbeider med et vidt spekter av tiltak for å forbedre sikkerhetsnivået og forhindre gjentakelse av hendelsene den siste tiden. Vi savner imidlertid en helhetlig vurdering av tiltakene for å sikre den ønskede virkning.

Det er alvorlig at verifikasjoner og revisjoner som Gassco og Statoil har gjennomført tidligere, har avdekket forhold som igjen fremkommer i årsakssammenhengen i flere av hendelsene. Vi ser spesielt alvorlig på forholdene som er avdekket i forbindelse med arbeidstillatelser og kompetanse.

Regelverket krever at det skal finnes systemer/arbeidsprosesser som sikrer at identifiserte observasjoner og avvik blir korrigert med varig effekt. Det er ikke akseptabelt at tidligere identifiserte og korrigerte forbedringsbehov fremkommer på ny som årsaker etter hendelser. Vi viser til midlertidig forskrift 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte landanlegg mv § 10 jf § 11, jf internkontrollforskriften av 6.12.1996 § 5.

Videre viser vi til hendelsen som inntraff 10.3.2005 da det ble avdekket korrosjon under isolasjonsmateriale og påfølgende stans av anlegget. Hendelsen ble ikke varslet i henhold til § 22 i midlertidig forskrift. Dette er ikke første tilfelle av manglende varsling til Ptil fra Gassco.

På denne bakgrunn varsles Gassco om følgende pålegg:

Med hjemmel i midlertidig forskrift § 22, jf midlertidig forskrift § 51 pålegges Gassco:

  • Å vurdere sine rutiner for varsling til Ptil av fare- og ulykkessituasjoner.
  • Å iverksette nødvendige forbedringstiltak som sikrer umiddelbar varsling av fare- og ulykkessituasjoner som definert i § 22.

Med hjemmel i midlertidig forskrift § 10 jf § 11, jf internkontrollforskriften § 5 nr 6, nr 7 jf nr 8, jf midlertidig forskrift § 51 pålegges Gassco:

  • Å verifisere at tiltak som er utarbeidet og implementert etter både tidligere observasjoner og hendelser i senere tid relatert til arbeidstillatelsessystemet og kompetanse fungerer som tiltenkt.
  • Å verifisere at kontrollrutinene som selskapet benytter for å bekrefte implementering og effekt av tiltak er tilstrekkelige.

En forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av påleggene skal presenteres for Ptil innen 2 uker etter at pålegg er sendt.

Lenke: Petroleumstilsynet på land

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
Tlf: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no