Gå til hovedinnhold

Gransking av gasslekkasje på Jotun

Fredag 20.8.2004 kl 11.20 faller trykket på innløpet til gasseksportrørledningen fra Jotun A (bildet) som følge av brudd på rørledningen ca 10 km fra Jotun A. Gass strømmet ut i sjøen og kom opp til overflaten. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen og har gitt ExxonMobil to varsel om pålegg.


Hendelsen ble håndtert i et samarbeid mellom ExxonMobil, Gassco og Statoil som "Technical Service Provider" (TSP). Berørte parter ble varslet og holdt informert på en korrekt måte. Ressurser som var nødvendige for å stenge lekkasjen ble gjort tilgjengelige. Søndag formiddag var lekkasjen stoppet ved bruk av fjernstyrt undervannsfartøy (ROV) som stengte ventiler ved Statpipe.

De faktiske sikkerhets- og miljømessige konsekvensene av hendelsen var begrensede, men hendelsen og lignende hendelser har potensial for betydelige sikkerhetsmessige konsekvenser.

Jotun:

Jotunfeltet er lokalisert omtrent 165 kilometer vest for Haugesund. Havdybden på feltet er 126 meter.

Feltet er bygget ut med en bemannet produksjonsinnretning (Jotun A, produksjonsskip) og en fast brønnhodeinnretning som normalt er ubemannet (Jotun B).

Oljen blir transportert med skytteltanker mens gassen blir eksportert ved hjelp av en rørledning fra Jotun til Statpipe.

Gransking av hendelsen:

Vår gransking har identifisert barrieresvikt og barrieresvakheter knyttet til installering og inspeksjon av gasseksportsystemet og ExxonMobils håndtering av hendelsen, samt barrieresvakheter hos Gassco knyttet til håndtering av hendelsen.

Vi har funnet avvik i forhold til petroleumsregelverket som Ptil ser alvorlig på.

Dette gjelder i første rekke to forhold:

  • Avvik i forbindelse med håndtering av faresituasjonen som følge av brudd på gasseksportrørledningen. Faresituasjonen om bord ble varslet både med en alarm om lavt trykk på eksportrøret og en utvikling med nedadgående trykk 25 minutter før alarmen. Produksjonen fortsatte samtidig med at faresituasjonen ble kartlagt og først stengt nærmere tre timer etterpå. Det er videre funnet mangler ved kommunikasjonen mellom Jotun A og beredskapsledelsen på land med hensyn til pågående drift på innretningen i denne perioden.
  • Flens ble etterlatt på sjøbunnen i eksponert tilstand, uten at dette avvik har vært behandlet i selskapets eget system for avviksbehandling. Det er også registrert svikt i påfølgende inspeksjoner av rørledningen som ikke avdekker at flensen skal være overtrålbar.

Med bakgrunn i dette varsles ExxonMobil om følgende pålegg:

  • Med hjemmel i rammeforskriftens § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, aktivitetsforskriftens § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner og rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges ExxonMobil å gjennomgå styringssystem knyttet til håndtering av fare- og ulykkessituasjoner for å sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk i forbindelse med håndtering av slike situasjoner.
  • Med hjemmel i rammeforskriftens § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, rammeforskriftens § 24 om utbyggingsløsninger, styringsforskriftens § 20 om avviksbehandling, aktivitetsforskriftens §44 om vedlikeholdsprogram og rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges ExxonMobil å gjennomgå styringssystem for å sikre at nødvendige vurderinger relatert til krav om overtrålbarhet blir gjennomført i forbindelse med ubygging og drift av petroleumsvirksomheten. Gjennomgangen må blant annet sikre at etablerte system for avviksbehandling blir implementert og at de vedlikeholdsprogrammer som utvikles kan forebygge feilmodi som har sin årsak i ytre påkjenninger fra for eksempel fiskeredskaper.

Vår granskingsrapport er også oversendt Gassco. Vi har bedt selskapet om en tilbakemelding på våre funn som angår Gassco.

Lenke til utdrag fra granskingsrapporten

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no