Gå til hovedinnhold

Gransking av hendelse med dødelig utfall på Saipem 7000

12. august 2007 omkom en filippinsk sjømann på løftefartøyet Saipem 7000 på Tordisfeltet, der StatoilHydro er operatør. Petroleumstilsynets gransking av hendelsen har blant annet påvist en rekke avvik fra regelverkskrav. Med dette som bakgrunn har vi gitt StatoilHydro varsel om pålegg.


Den forulykkede tilhørte et arbeidslag bestående av fire personer som arbeidet sammen ved en vinsj som var påspolt en hydraulikkslange. Slangen gikk fra vinsjen til en trinse i kranbommen og ned til selve modulen.

Trinsen hadde kilt seg, og det hadde oppstått en strekk i slangen fra trinsen ned til modulen og en slakk fra trinsen ned til vinsjen. En bukt av slangen ble liggende igjen på vinsjplattformen ved siden av vinsjen etter mislykkede forsøk på å få løs slangen.

Den forulykkede ble etter all sannsynlighet truffet av hydraulikkslangen i det den plutselig ble strammet opp. Slangen har da slått eller dyttet vedkommende over rekkverket. Han falt i sjøen fra vinsjplattformen ca 30 meter over havflaten og druknet.

Petroleumstilsynet nedsatte samme dag som hendelsen inntraff en granskingsgruppe som også bistod politiet i deres etterforskning av ulykken. Granskingsgruppens mandat inkluderer klarlegging av hendelsesforløpet, identifisering av utløsende og bakenforliggende årsaker og identifisering av eventuelle regelverksbrudd.

Det er i granskingen avdekket følgende avvik:

  • Feil utforming av trinsearrangement.
  • Mangelfull prosjektering og risikovurdering.
  • Manglende vurdering av teknologibruk for å redusere risiko.
  • Mangelfull risikovurdering og risikoforståelse.
  • Mangelfull ansvarsfordeling og kommunikasjonslinjer.
  • Mangelfull overlevering/kommunikasjon.
  • Mangelfull oppfølging av operatør.

Det er identifisert avvik både hos Statoil og Saipem.

Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt StatoilHydro følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 5 om påseplikt jf. rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro å utarbeide og gjennomføre en plan for å følge opp de avvikene som fremkommer under kapittel 5 i rapporten. jf. rapportens pkt 5.1.7 om mangelfull oppfølging fra operatør.

Frist for å utarbeide planen er 31. desember 2007. Frist for å gjennomføre planen settes til neste inntak av løftefartøy. Vi skal ha melding når plan er utarbeidet.

Selskapet skal oversende oss eventuelle kommentarer til varslet innen 30. november 2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no