Gå til hovedinnhold

Gransking av hendelse på Kvitebjørn ferdigstilt

Petroleumstilsynet har avsluttet gransking etter en alvorlig hendelse med fallende gjenstand på statoilopererte Kvitebjørn i juli 2006. Granskingen har avdekket flere avvik fra regelverket.


4. juli falt et 13,6 meter langt og 921 kilo tungt borerør 26 meter fra gripekloa til rørhåndteringskranen og ned på en gangvei. Hendelsen inntraff på Kvitebjørn, som er operert av Statoil og ligger øst for Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

Det inntraff ingen personskader eller større materielle skader, men dersom røret hadde truffet personell kunne utfallet vært fatalt. Petroleumstilsynet besluttet derfor å granske hendelsen. I tillegg har vi gitt politiet faglig bistand i politietterforskningen. Gransking omfattet også produsenten av kranen.

Flere svakheter og brudd på regelverkskrav
Petroleumstilsynets gransking har avdekket en rekke svakheter eller brudd på regelverkskrav eller anbefalt norm. Avvikene relateres til svikt hos produsenten av kranen, National Oilwell Varco, og hos boreentreprenøren KCA Deutag. Samtidig påpeker rapporten at Statoil har forbedringspotensial knyttet til utøvelsen av sitt påseansvar som operatør.

På det operasjonelle området konkluderer rapporten med at rørstøttene ikke var aktivert, og kommunikasjon mellom kranfører og dekksarbeider var uklar.

Tekniske svakheter som er avdekket inkluderer manglende innebygde sikkerhetsfunksjoner på kranen, og det var farer ved bruk av kranen som ikke var identifiserte. Bruksanvisning var svært mangelfull i sin beskrivelse av farer og viktige sikkerhetsfunksjoner, og bryterindikasjon (merking/posisjon/løsning) for aktivering av rørstøttene var mangelfull.

På det organisatoriske området er det avdekket en rekke kritikkverdige forhold, blant annet ble kranfører tildelt oppgaven uten å være formelt og tilstrekkelig kvalifisert, og det var vesentlige mangler med bruksanvisning som ikke var identifisert og korrigert.

Alle involverte parter er bedt om å redegjøre for hvordan identifiserte avvik vil håndteres.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064