Gå til hovedinnhold

Høring – endringer og rettelser i forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

Petroleumstilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens forurensningstilsyn foreslår enkelte endringer og rettelser i felles forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten. Høringsfristen er 1.10.2004.


Innretningsforskriften

[html]

[pdf]

· Aktivitetsforskriften

[html]

[pdf]

· Styringsforskriften

[html]

[pdf]

HØRINGSFRIST
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Petroleumstilsynet innen 1.10.2004, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@ptil.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1.1.2005.

Til orientering nevnes at en egen høring av årlige endringer i den midlertidige forskriften om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer også er tilgjengelig på Petroleumstilsynets nettsted.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:

Hans Sans Sans Spilde

Tlf 51 87 61 24