Gå til hovedinnhold

Lett brønnintervensjon gir mulighet for økt sikkerhet og -utvinning

Bruk av lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner på norsk sokkel kan gi store sikkerhetsgevinster og bidra til reduserte driftskostnader, forlenget levetid og økt utvinning for flere titalls milliarder kroner. Petroleumstilsynet oppmuntrer næringen til å videreutvikle teknologi som fører til økt bruk av lett brønnintervensjon.


Illustration: Courtesy of FMC EnergySystems
Statoil har kvalifisert en ny og banebrytende
teknologi for lett brønnintervensjon i havbunns-
brønner. (Illustrasjon: FMC EnergySystems)
Lett brønnintervensjon innebærer at en rekke operasjoner på havbunnsbrønner kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen. Typiske aktiviteter er bruk av "elektriske" eller "glatte" kabeloperasjoner for logging, pluggsetting, perforering, utstyr-trekking og mindre reparasjoner.

Bruk av lett brønnintervensjon gir store sikkerhetsgevinster, blant annet fordi man unngår at hydrokarboner (gass, kondensat og/eller olje) fraktes til innretning på havoverflaten. Samtidig er brønnintervensjoner sikkerhetsmessig utfordrende operasjoner som forutsetter særskilt kompetanse og kontroll i alle ledd av forberedelse og utførelse.

Stort potensial for økt verdiskaping
I år vil de rundt 400 havbunnsbrønnene på norsk sokkel stå for nær halvparten av det vi produserer av olje og gass. Statoil opererer rundt 60 prosent av disse brønnene, mens Norsk Hydros andel er om lag 25 prosent.

Generelt er utvinningsgraden fra plattformbrønner høyere enn fra havbunnsbrønner. Selv om
det er ulike oppfatninger av hvor mye høy utvinningsgraden vil bli gjennom økt bruk av lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner, viser tester, erfaringer fra andre lands sokkel og industriens egne prognoser at potensialet er betydelig.

Stortingsmelding nr. 39 (1999-2000) Olje- og gassvirksomheten understreket også at å ha slike verktøy tilgjengelig er viktig i ressursforvaltningsøyemed, og kan være avgjørende for om vi klarer å utnytte utvinningspotensialet ved havbunnsutbygginger.

Raskere, billigere, bedre
Havbunnsbrønnene bidrar til et stadig økende vedlikeholdsbehov som så langt har blitt utført ved brønnintervensjon fra havoverflaten. Som følge av mangel på lett utstyr som kan betjenes fra mindre skipsløsninger, har det vært brukt store halvt nedsenkbare boreinnretninger.

I teknologisatsingen Demo 2000, som ble initiert høsten 2000 for å øke lønnsomheten på norsk sokkel, inngår lett brønnintervensjon som ett av prosjektene. Her blir det antatt at det vil være mulig å halvere kostnadene forbundet med brønnintervensjoner, fordi det er enklere og rimeligere å hente verdifull brønninformasjon og å gjøre enkle inngrep om nødvendig med den nye teknologien.

Ved bruk av lett brønnintervensjon kan man ta i bruk mindre skipsløsninger i stedet for å leie inn store flyttbare innretninger for å gjøre relativt enkle operasjoner i undervannsbrønner. Teknologien gjør det også mulig å utnytte effekten av sammenhengende brønnprogram i lengre perioder. Det er unikt, og gir store rasjonaliseringsgevinster

På britisk sektor har det allerede vært mer omfattende bruk av lett brønnintervensjon, med godt resultat.

Viktig teknologi for norsk sokkel
Petroleumstilsynet stiller seg positivt til aktiviteter som bedrer teknologien og tilbudet innen lett brønnintervensjon på norsk sokkel. I den forbindelse vil vi fremheve det nære og gode samarbeidet med sentrale operatører/ entreprenører/ leverandører innen lett brønnintervensjon-segmentet.

I Demo 2000-regi utviklet Statoil i samarbeid med Prosafe og FMC Kongsberg Subsea ny teknologi, og høsten 2003 ble det gjennomført en vellykket trebrønnskampanje for kvalifisering av teknologien ved bruk av innretningen "Regalia".

Her ble grundig teknisk kvalifiseringsarbeid fulgt opp med god sikkerhetsmessig og operasjonell utførelse. Det ble demonstrert at undervanns kabeloperasjoner er gjennomførbart med aktuell teknologi, noe som synes å ha bidratt til økt etterspørsel blant oljeselskapene i Norge. Statoil har blant annet etablert et 150-dagers program for lett brønnintervensjon på norsk sokkel, med planlagt oppstart sommeren 2004.

Til å gjennomføre dette programmet har Petroleumstilsynet mottatt søknad om samtykke til bruk av brønnintervensjonsinnretningen Seawell, som drives av selskapet WellOps (UK) Ltd. Denne søknaden er til vurdering hos myndighetene.

Petroleumstilsynets generelle oppfatning er at det er nyttig og viktig for norsk sokkel å vinne flere erfaringer innen lett brønnintervensjon, og dermed bidra til å bygge grunnlaget for å få frem mer langsiktige løsninger. Målsetningen må være å få frem et bedre tilbud innen lett brønnintervensjon for havbunnsbrønnene.

Petroleumstilsynet har også igangsatt et eget kompetanseprosjekt innen lett brønnintervensjon. Målet er å bidra til bedre forståelse for teknologien, og om nødvendig bidra til å legge premisser for ny teknologi slik at både sikkerhetsnivået og verdiskapingen fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel øker.

Kontakter i Petroleumstilsynet: