Gå til hovedinnhold

Livbåtsaken: Petroleumstilsynet gir pålegg til 19 operatører og redere

Petroleumstilsynet har gitt totalt 19 operatører, boreentreprenører og redere direkte pålegg om å vurdere livbåtenes egnethet til evakuering i dårlig vær. I tillegg til å utdype hvordan de håndterer informasjon om svakheter på livbåter, skal livbåteierne beskrive eventuelle kompenserende tiltak ut fra en føre var-tilnærming.


Det har nylig blitt reist ny tvil om evakueringsmidlenes egnethet i forbindelse med evakuering i dårlig vær. Dette gjelder spesielt livbåtenes plassering på innretningene og evne til å manøvrere seg bort fra innretningen etter å ha blitt sjøsatt.

Sprikende svar
I et likelydende brev sendt 11. september til operatører og redere med innretning på norsk sokkel ba Petroleumstilsynet derfor om svar på hvordan selskapene håndterer denne informasjonen for å sikre at egen virksomhet er forsvarlig. I tillegg ba vi - ut fra en føre-var tilnærming - selskapene beskrive eventuelle kompenserende tiltak som er planlagt inntil fakta er avklart med hensyn til fremdrift på livbåter.

Svarene selskapene ga til Petroleumstilsynet sprikte veldig i kvalitet. Enkelte selskap ga en utførlig beskrivelse av kompenserende tiltak som allerede er innført for å sikre at regelverkskravet knyttet til livbåter er ivaretatt.

19 av selskapene har gitt Ptil utilstrekkelige svar. Mange av disse har over hodet ikke svart på spørsmålene som Ptil reiste, men kun referert til livbåtprosjektet som bransjeorganisasjonen Oljeindustriens Landsforening (OLF) gjennomfører.

Svarfrist: 12. oktober
Petroleumstilsynet har gitt selskapene som ikke har besvart våre spørsmål på en god nok måte direkte pålegg om å beskrive konsekvenser for egen virksomhet. Vurderingene skal omhandle alle typer livbåter (også konvensjonelle låre-livbåter) og alle innretninger som er utrustet med livbåter som evakueringsmiddel. Svarfristen er fredag 12. oktober.

Petroleumstilsynet har i tillegg behov for en del avklaringer som fremkommer i svarene fra de øvrige operatører og redere som ikke får direkte pålegg. Det gjelder StatoilHydro, Shell, Total og Ocean Rig. Vi er i løpende dialog med disse selskapene for å sikre at kravet om forsvarlig virksomhet blir ivaretatt. Øvrige selskap har svart at de ikke har innretning med SUT på norsk sokkel.

Skryter av industriprosjekt
Som en konsekvens av responsen fra selskapene ble alle livbåteiere som har petroleumsvirksomhet på norsk sokkel innkalt til møte i Petroleumstilsynet mandag 1. oktober.

Der understreket tilsynsdirektør Finn Carlsen at operatørene og rederne har et selvstendig ansvar for forsvarlig drift på egne innretninger. Ansvaret innebærer blant annet å gjøre en enkeltvis og samlet vurdering av alle faktorer som har betydning for sikker evakuering til enhver tid og under alle værforhold på egen innretning.

- Det er flott at næringen gjennom OLF samarbeider om gode løsninger som fjerner usikkerhet til evakueringsmidler og utsettingsarrangementers egnethet i petroleumsvirksomheten. Men det gode arbeidet som pågår fritar ikke den enkelte aktør fra å sikre at ens egen virksomhet kan dokumentere at den driver forsvarlig og i henhold til regelverket, fremholdt Carlsen.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.no

 

Om "forsvarlig drift" og "føre var-prinsippet"
HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten er normativt med funksjonskrav. Det innebærer at forskriftene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås - men ikke hvordan. Livbåtene har hele tiden vært omfattet av disse funksjonskravene.

I aktivitetsforskriften (§ 68 bokstav d) heter det at "Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner … slik at personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid,"

En viktig del av føre var-prinsippet er at den enkelte operatør og/eller reder umiddelbart treffer nødvendige kompenserende tiltak når for eksempel svakheter på livbåter blir avdekket. Føre var-prinsippet innebærer også at tiltak må vurderes - og eventuelt iverksettes - dersom det er usikkerhet knyttet til bruk av livbåtene i gitte vind- og bølgeforhold.

Eierne av livbåtene - det vil si operatør/reder - har overordnet ansvar for at utstyr som tas i bruk er egnet for formålet og oppfyller regelverkskravet.