Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Kompleks arbeidshverdag for boreren

En tredjedel av borerne mener at det sjelden blir tilrettelagt for å holde seg faglig oppdatert, og rundt halvparten opplever å ha for mange samtidige oppgaver i hverdagen. Dette er noen av resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse om borerens arbeidshverdag, som ble lagt fram på Ptil-seminar i går.


Last ned hele rapporten og les alle resultatene. I lenkeboksen finner du også alle presentasjonene fra seminaret.

Rapporten, utarbeidet i samarbeid med DNV, bygger på svar fra 187 borere på 34 innretninger, samt tilbakemeldinger om identifiserte utfordringer og mulige tiltak fra selskapene.

Kartleggingen ble lagt fram og diskutert på seminaret "Borerens arbeidssituasjon - en hverdag i endring.", tirsdag 18.desember.

Kompleks og stressfremkallende
Boreren leder daglig sikkerhetskritiske operasjoner på boredekket, og er nøkkelperson i arbeidet med å forbygge alvorlige ulykker.

Kartleggingen viser at borerne oppfatter arbeidssituasjonen som kompleks, med mange samtidige oppgaver, og at det kan være en utfordring å ha et samlet bilde av risiko innefor gitte rammebetingelser.

Svarene tyder på at borerne opplever flere vanskeligheter i forbindelse med fysisk utforming av borekabinen, og kan ha utfordringer i forhold til kompetanse og risikoforståelse. I sum innebærer svarene at det fortsatt er forbedringspotensial i utformingen av boreområdet.

Petroleumstilsynet anser det som viktig at selskapene skaper gode betingelser for at boreren skal kunne utføre sine løpende oppgaver, sikre brønnkontroll og samtidig utøve ledelse av arbeidsoperasjoner som har stor betydning for sikkerhetsnivået.

Flere svakheter
Undersøkelsen indikerer svakheter innen både organisatoriske og tekniske forhold. Tilbakemeldingene fra selskapene tyder på at borerne har mangelfull ledelsesopplæring, og for liten tid til å fungere som ledere.

Et flertall opplever at det til tider er mange administrative systemer og prosedyrer å forholde seg til, mens nær halvparten synes arbeidsprogrammene kan være vanskelige å forstå.

Kritisk for risikoforståelse
Kvalitet i innhold og utførelse av boreprogram, daglig arbeidsprogram og sikker jobb analyse (SJA), er sentrale elementer i forståelsen av risikobildet.

Det er en utfordring at borerne ikke til enhver tid forstår innholdet i programmene, og at programmene og prosedyrene ikke alltid er dekkende for den pågående aktiviteten.

Dette anser Ptil som kritisk for borerens mulighet til å forstå det totale risikobildet.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: