Gå til hovedinnhold

Nye Sikkerhetsforum besøkte Statoil Tjeldbergodden

Sikkerhetsforum er utvidet med tre nye medlemsorganisasjoner - Prosessindustriens Landsforening (PIL), Fellesforbundet og Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO/YS). Dette er en konsekvens av at Petroleumstilsynet er tilsyns- og koordineringsetat for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten både til havs og på åtte landanlegg. Sist uke besøkte Sikkerhetsforum Statoils anlegg på Tjeldbergodden for å bli orientert om virksomheten og for å drøfte felles HMS-utfordringer i industrien.


Personal- og organisasjonsleder Arne Sandnes, Statoil, ga en omfattende redegjørelse for HMS-arbeidet og resultater i virksomheten, og bakgrunnen for de positive resultatene på området med et lavt sykefravær blant egne ansatte som han blant annet tilskrev en flat og fleksibel organisasjonsstruktur.

Sikkerhetsforums medlemmer ble deretter gitt en grundig orientering om anleggets utvikling fra 1986 da Heidrun ble påvist, via oppstarten av metanolfabrikken i -97 til situasjonen i dag med fire fabrikker (gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk, metanolfabrikk og LNS-fabrikk). Tjeldbergodden er Norges eneste industristed som videreforedler naturgass.

Tjeldbergodden. Foto: StatoilEtter en presentasjon av Kraft-Metanolprosjektet ved informasjon og samfunnskontakt Ragnhild Elise Næss, som blant annet understreket at det på Tjeldbergodden er invester i avansert og unik miljøteknologi, ga Direktør i Petroleumstilsynet og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal, en orientering om Ptil for ledelsen, verneombud og tillitsvalgte på Tjeldbergodden.

Han gikk spesielt inn på Ptil sin rolle som tilsyns- og koordineringsetat i industrien med fokus på rollen i forhold til landanleggene. Han introduserte deretter Sikkerhetsforums nye visjon og strategiske agenda, og presenterte deretter medlemmene fra de totalt 12 organisasjonene som nå er representert.

Etter dialog og avklaringer ble medlemmene av Sikkerhetsforum gitt en omvisning på anlegget av Steinar Lernes. Turen gikk fra tankanlegget med utsikt til Hitra og vindmøllene der, via kaien hvor en har ca tre båtanløp i uka, forbi det biologiske rensenanlegget, sjøvannstanken, Nordferm med bioproteinproduksjon siden 1998, luftgassfabrikken og metanolfabrikken. Sikkerhetsforum fikk en omfattende og grundig orientering, samtidig som forhold knyttet til selve prosessen, ivaretakelse av arbeidstakere under revisjonsstanser og beredskapsforhold ble diskutert.

Dagen etter besøket på Tjeldbergodden avholdt Sikkerhetsforum møte i Kristiansund. Møtereferatet vil bli publisert på Petroleumstilsynets nettsted.

Kontakt i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen (sekretær)
E-post: angela.ebbesen@ptil.no