Gå til hovedinnhold

OD gir ut temahefte om HMS-kultur

Oljedirektoratet har utarbeidet et temahefte om HMS-kultur. Publikasjonen gir ingen absolutt definisjon på hva god HMS-kultur er eller hvordan en slik kultur kan oppnås. Temaheftet er derimot ment å være et hjelpemiddel for næringen i arbeidet med å forbedre HMS-kulturen.


Temaheftet "HMS og kultur" lanseres under konferansen om HMS-kultur, som OD arrangerer i samarbeid med RF-Rogalandsforskning i Stavanger 24. og 25. november.

Heftet er trykt i et eksklusivt opplag på 250 eksemplarer – for øvrig er publikasjonen publisert i pdf-format på ODs nettsted for gratis nedlasting (Se lenkeboks)

Bakgrunn:
I løpet av de siste 35 årene har det vært en stor utvikling i sikkerhetsfokuset i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. I den første perioden var sikkerhetsarbeidet i stor grad rettet mot tekniske barrierer. Så ble det økt bevissthet rundt styringssystemene. De siste årene er også HMS-kulturen i selskapene blitt et sentralt tema.

Myndighetene har varslet økt fokus på selskapenes arbeid for å sikre en god HMS-kultur offshore. OD har blant annet startet et prosjekt som jobber med HMS-kultur i petroleumsvirksomheten.

Fjorårets- og årets konferanse om HMS-kultur og det rykende ferske temaheftet "HMS og kultur" er blant resultatene av prosjektet. I tillegg blir det arbeidet videre med å utvikle retningslinjer for å gjennomføre tilsyn med HMS-kultur.

Lovregulert
Kravet om en god helse- miljø og sikkerhetskultur er nedfelt i det nye HMS-regelverket, gjeldende fra 1. januar 2002 (ref. Rammeforskriftens paragraf 11: "Den ansvarlige skal fremme en god helse, miljø og sikkerhetskultur")

Siden regelverket på norsk sokkel er funksjonelt, er det opp til den enkelte virksomhet å konkretisere – innenfor regelverkets rammer – hva som er god HMS-kultur.

Heller ikke Stortingsmelding nr. 7 ("HMS-meldingen") gir noen entydig definisjon av hva som ligger i begrepet HMS-kultur, heller ingen oppskrift på hvordan en god kultur oppnås.

Ulike prosjekter iverksatt blant annet i næringen, blant ulike forskningsinstitusjoner og i OD de siste årene har imidlertid bidratt til en dypere forståelse av begrepet HMS-kultur.

Enkeltindividet, både ledere og arbeidstakere, har et klart ansvar for å bidra positivt i HMS-arbeidet på norsk sokkel. Erfaring viser at en forbedring av HMS-kulturen også innebærer at man må fokusere på flere forhold samtidig. Blant annet er gode rammebetingelser en forutsetning for å utvikle en god HMS-kultur.

Det er et klart ledelsesansvar å påse at HMS-kulturen blir tatt på alvor i alle ledd. HMS-meldingen slår blant annet fast at "Kunnskap om utvikling av organisasjonskultur bygger på erkjennelsen av at det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur. I arbeidet med HMS-kultur er derfor ledelsesansvar og ledelsesadferd helt sentrale elementer".

Ulike innfallsvinkler
Temaheftet angir ulike innfallsvinkler til hvordan begrepet kan forstås, og hvordan det er mulig å få innsikt i- og en forbedring av egen organisasjons HMS-kultur. Publikasjonen består av følgende hovedkapitler:

  • HMS og kultur
  • Kjennetegn ved god HMS-kultur
  • Kilder til innsikt i egen HMS-kultur
  • Forhold som kan påvirke HMS-kulturen
  • Lederskap og kultur

Temaheftet er kommet i stand takket være bidrag og dialog med en rekke institusjoner: RF-Rogalandsforskning, Universitetet i Oslo, SINTEF, Høgskolen i Stavanger og Kompetanseprosjektet HMS, som er underlagt Norges forskningsråd.

Kontakpersoner i OD*:
Elisabeth Lootz (Elisabeth.Lootz@npd.no)
Reidar Lindeberg (Reidar.Lindeberg@npd.no)
Aleksander Ellingsen Aleksander.Ellingsen@npd.no)

* PS: Arbeidet med HMS-kultur vil fra 1. januar 2004 bli ivaretatt av Petroleumstilsynet.