Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Statoil - arbeidsmiljø og renhold innen forpleining på Gullfaks B

Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet (Htil) førte i perioden mai - august 2006 tilsyn med Statoil forpleining, med verifikasjon på Gullfaks B (GFB). Etter tilsynet har vi gitt Statoil varsel om pålegg. Nå har selskapet fått pålegg som varslet.


Lenke:Brev til Statoil med pålegg

Tilsynet var rettet mot Statoil forpleinings styring av arbeidsmiljø, særlig knyttet til tilrettelegging av arbeid og nærværsarbeid*, medvirkning i endringsprosesser, opplæring samt renholdsrutiner, hygiene og smittevern.

*Nærværsarbeid omfatter tiltak bedriften iverksetter for at de ansatte skal komme tilbake i arbeid ved sykefravær.

Tilsynet avdekket at Statoil har mangelfull styring for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte og for ivaretakelse av hygieniske forhold. Selv om bedriften har styrende dokumenter på plass, er flere elementer i styringen mangelfullt ivaretatt.

Vi identifiserte følgende avvik i tilsynet:

  • Mangelfull styring av arbeidsmiljø.

  • Mangelfull styring av renhold og hygiene.

  • Mangelfull oppfølging og avviksregistrering etter kartlegginger.

  • Mangelfull tilrettelegging av arbeidet for de forpleiningsansatte.

  • Mangelfull registrering og oppfølging av mulig arbeidsbetinget sykdom.

  • Mangelfulle planer for og oversikt over gjennomført opplæring.

Les mer om tilsynet med forpleining på Gullfaks B (lenke).

Statoil har fått pålegg som varslet 20.12.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 41 68 35 46