Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter ulykke med personskade på Statfjord C

Petroleumstilsynet har gitt Statoil pålegg etter gransking av ulykke med personskade på Statfjord C 25. mars 2005. Statoil pålegges å gjennomgå og dokumentere at personellet har tilstrekkelig kompetanse. I tillegg pålegges selskapet å gjennomgå utforming og styring av boresystemet for å sikre at risikoen for feilhandlinger reduseres.


25. mars 2005 inntraff en ulykke på boredekk i forbindelse med uttrekking av et foringsrør i en brønn på Statfjord C. Tårnmann og to boredekksarbeidere var i gang med manuelt arbeid på bunnhullsstrengen (BHS), da denne ble utilsiktet frigjort fra elevatorklaven og falt mot boredekk. Tårnarbeideren ble truffet og fikk alvorlige skader i begge føttene.

Hendelsen hadde potensial for tap av flere menneskeliv. I tillegg til tårnarbeideren som ble truffet, var ytterligere to boredekksarbeidere ute på boredekket under hendelsen. Også disse to oppholdt seg i fallretningen for BHS og kunne blitt truffet av denne.

Samme dag som hendelsen inntraff, nedsatte Petroleumstilsynet en granskingsgruppe som både har bistått politiet i etterforskningen av hendelsen og gjennomført en egen granskning. Granskingen avdekket flere avvik, og 8.6 ga vi Statoil varsel om pålegg.

I overensstemmelse med varslet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften) § 11, jamfør Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 58, pålegges Statoil å foreta en gjennomgang og dokumentere at mannskapssammensetningen inkludert krav til personellkompetanse ivaretas, jamfør rapportens kapittel 5.1.7.

Med hjemmel i Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften) § 2 og Forskrift om prosess- og støtteanlegg § 13 videreført i Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 9, jamfør Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 58, pålegges Statoil å foreta en gjennomgang av utforming og styring av boresystemet for å sikre operasjonen mot svikt og feilhandling, jamfør rapportens kapittel 5.1.8.

Fristen for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2005. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064