Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet avviser klage på SUT-vedtak for Eirik Raude

Petroleumstilsynet mottok 6. oktober klage fra Bellona og Natur og Ungdom over vårt vedtak om samsvarsuttalelse (SUT) for Eirik Raude, gitt til Ocean Rig. I vårt svarbrev datert 14. oktober avviser vi denne klagen fordi verken Bellona eller Natur og Ungdom anses å oppfylle kravet om "en viss nærhet til saken".


Lenker:

Utdrag fra Petroleumstilsynets brev:

Den som skal påklage et vedtak må ha rettslig klageinteresse, jf forvaltningsloven § 28 første ledd. For at det skal foreligge rettslig klageinteresse må den som klager ha en aktuell interesse i- og en viss nærhet til saken.

Bellona og Natur og Ungdom anses å oppfylle kravet om aktuell interesse. Når det gjelder kravet om nærhet til saken vil det si at forholdet det klages over må referere seg til de interesser Bellona og Natur og Ungdom representerer. Dette kravet kan ikke anses oppfylt av to grunner:

  • Klagen gjelder egentlig unntakene i samsvarsuttalelsen, herunder fristen for å rette opp enkelte mangler. I samsvarsuttalelsen for "Eirik Raude" er det imidlertid ikke gitt unntak som har betydning for det ytre miljøet.
  • En samsvarsuttalelse gir ikke noen rett til å drive petroleumsaktivitet på norsk kontinentalsokkel og sier dermed ingen ting om hvor innretningen skal brukes. Samsvarsuttalelsen sier bare noe om innretningens og styringssystemets status i forhold til HMS-regelverket. Først når det er gitt samtykke kan det drives petroleumsvirksomhet med den aktuelle innretningen på det stedet som fremgår av samtykket, og i den forbindelse kan det vurderes om innretningen kan utgjøre en fare for miljøet.

Bellona og Natur og Ungdom har altså ikke tilstrekkelig nærhet til saken til at de kan sies å ha rettslig klageinteresse. Vilkårene for å behandle klagen foreligger altså ikke. Klagen må derfor avvises, jf forvaltningsloven § 34 første ledd.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Fung. pressekontakt
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Tlf: 97054 064