Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets årsberetning for 2006 - faktadelen

Faktadelen omtaler viktige resultater av vår virksomhet i 2006. Videre inneholder beretningen kortfattet informasjon om personskader, arbeidsbetinget sykdom, lekkasjer, branner samt skader på strukturer og rørledninger. Det finnes også en kort omtale av etatens organisatoriske forhold.


Lenke:

Faktadelen kan med fordel ses i sammenheng med publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler (2006-2007)", som i større grad omsetter de faktiske forholdene til betraktninger om hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke grep vi mener bør tas for å bringe utviklingen i riktig retning.

Årsberetningens fakta om ulykker og skader representer et utvalg av de risikoindikatorene som inngår i Risikonivåprosjektet (RNNS). For mer utdypende statistikk om det totale risikobildet og utviklingen i dette viser vi til rapporten fra RNNS-prosjektet (lenke).