Gå til hovedinnhold

Praktisering av "ni ukers regelen" ved søknad om samtykke

I forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften) § 6 om innhold i søknad om samtykke står det: "Operatøren må i tilstrekkelig tid før planlagt start sende inn søknad til Petroleumstilsynet."


I veiledningen til § 6 utdypes dette: "Tilstrekkelig tid innebærer nødvendig tid for tilsynsmyndighetene til å behandle søknader om samtykke og eventuelle klager før planlagt dato for oppstart av petroleumsaktiviteten. Normal saksbehandlingstid er ni uker."

Bakgrunnen for regelen i opplysningspliktforskriftens § 6, er at det skal være en reell klagefrist for de som måtte være uenig i samtykkevedtaket. Erfaringene har vist at klager på vedtak om samtykke og utslippstillatelse ofte mottas der det planlegges gjennomført leteboring i miljøfølsomme områder. Vi er samtidig kjent med de praktiske problemer som ni ukers fristen medfører for næringen når det gjelder bruk av flyttbare innretninger, og de unødvendige kostnadene dette påfører virksomheten i de tilfeller der vedtaket ikke blir påklaget.

Ved søknad om tillatelse etter forurensningsloven benyttes forvaltningslovens alminnelige regler om iverksettelse av vedtak, noe som innebærer at tiltak i henhold til vedtaket i alminnelighet kan iverksettes når vedtaket er fattet, det vil si før en eventuell klagebehandling. I henhold til forvaltningslovens § 42, kan iverksetting av vedtaket imidlertid utsettes til klagen er avgjort. Dette er mest aktuelt hvis boringen for eksempel skjer i miljøfølsomme områder, på dypt vann eller nær land, eller utslippet omfatter kjemikalier i rød eller svart kategori og det er grunn til å tro at klagen ikke blir avgjort før planlagt borestart.

SFT og Petroleumstilsynet har etter fornyet vurdering kommet til at også regelen om iverksettelse av samtykkevedtaket i opplysningspliktforskriftens § 6 kan praktiseres mer fleksibelt når det gjelder søknad om samtykke til aktiviteter i områder som ikke er miljøfølsomme, på dypt vann eller nær land. Vi legger opp til at i slike områder eller i områder hvor det ikke skal slippes ut store menger kjemikalier og kjemikaliene som benyttes er i SFTs gule eller grønne kategori, kan aktiviteten starte umiddelbart etter at både samtykkevedtaket og eventuell utslippstillatelse er gitt. Normalt vil disse tilfellene sammenfalle med de tilfelle hvor utslippstillatelsen ikke sendes på høring. Hvis utslippstillatelsen sendes på høring vil klagefristen måtte løpe på vanlig måte, det vil si at ni ukers saksbehandlingstid for samtykkesøknaden må påregnes.

Når det gjelder søknad om tillatelse etter forurensningsloven, sendte SFT 18.8.2006 ut et brev til selskapene der det er understreket at operatørene i sin planlegging av leteboringer bør legge til grunn en saksbehandlingstid på 15 uker. SFT vil vurdere om det er grunnlag for en forenklet behandling av søknader om utslippstillatelser for leteboringer med små miljøkonsekvenser og vil komme tilbake til dette. Hvis den som søker er i tvil om hvilken frist som gjelder, er det søkerens ansvar å få dette avklart med myndighetene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad