Gå til hovedinnhold

Ptil ber industrien om livbåt-svar

Det har nylig blitt reist ny tvil om livbåtenes egnethet til evakuering i dårlig vær. I et likelydende brev til operatører og redere med innretning på norsk sokkel ber Petroleumstilsynet derfor om svar på hvordan selskapene håndterer denne informasjonen for å sikre at egen virksomhet er forsvarlig.


I tillegg ber vi - ut fra en føre-var tilnærming - selskapene beskrive eventuelle kompenserende tiltak som er planlagt inntil fakta er avklart med hensyn til fremdrift på livbåter. Svarfristen er satt til fredag 14. september.

"Forsvarlig drift" og "føre var-prinsippet"
HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten er normativt med funksjonskrav. Det innebærer at forskriftene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås - men ikke hvordan. Livbåtene har hele tiden vært omfattet av disse funksjonskravene.

I aktivitetsforskriften (§ 68 bokstav d) heter det at "Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner … slik at personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid,"

En viktig del av føre var-prinsippet er at den enkelte operatør og/eller reder umiddelbart treffer nødvendige kompenserende tiltak når for eksempel svakheter på livbåter blir avdekket. Føre var-prinsippet innebærer også at tiltak må vurderes - og eventuelt iverksettes - dersom det er usikkerhet knyttet til bruk av livbåtene i gitte vind- og bølgeforhold.

Eierne av livbåtene - det vil si operatør/reder - har overordnet ansvar for at utstyr som tas i bruk er egnet for formålet og oppfyller regelverkskravet.

Omfatter alle typer livbåter
Siden sommeren 2005 har industrien arbeidet med forbedringer av fritt-fall-livbåtene på norsk sokkel.

Det har nylig blitt reist ny tvil om evakueringsmidlenes egnethet i forbindelse med evakuering i dårlig vær. Dette gjelder spesielt livbåtenes plassering på innretningene og evne til å manøvrere seg bort fra innretningen etter å ha blitt sjøsatt. Petroleumstilsynet er ikke blitt informert om dette før inntil nylig. Med dette som bakgrunn ber vi hver enkelt operatør/reder beskrive hvordan selskapet håndterer den nye informasjonen.

Svarene skal omhandle alle typer livbåter (også konvensjonelle låre-livbåter) og alle innretninger som er utrustet med livbåter som evakueringsmiddel.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 41683546
E-post: ole-johan.faret@ptil.no