Gå til hovedinnhold

Ptil fastholder vedtak om samtykke til Statoils boring av letebrønn 7227/11-1S

Petroleumstilsynet (Ptil) har behandlet klagen fra Bellona og Natur og Ungdom på vårt vedtak av 12.11.2004 om samtykke til Statoils boring av letebrønn 7227/11-1S i Barentshavet med den flyttbare innretningen Eirik Raude. Vi fastholder vårt vedtak og har oversendt saken til Arbeids- og sosialdepartementet for videre saksbehandling og avgjørelse.


Vårt samtykke-vedtak omhandler den andre planlagte letebrønnen i Barentshavet etter at området ble gjenåpnet for leteboring.

Boringen planlegges igangsatt så snart Eirik Raude har avsluttet boringen for Norsk Hydro i Barentshavet.

Bellona/Natur og Ungdom klaget på samtykkevedtaket, i tillegg har Statens forurensningstilsyn (SFT) mottatt klage på utslippstillatelsen for denne leteboringen.

Som en del av Petroleumstilsynets myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten har vi koordinerende oppgaver i forhold til andre myndigheter med selvstendig myndighetsansvar. Dette gjelder blant annet SFT. Klagebehandlingen har derfor vært koordinert mellom SFT og Ptil, og det har vært en løpende dialog og avklaring mellom de to etatene underveis.

I Ptils kommentarer, sendt til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som formelt tar stilling til klagen, er konklusjonen at vi fastholder vårt samtykkevedtak. Samtidig har SFT gitt sine kommentarer til Miljøverndepartementet (MD). Også SFT tilrår at tillatelsen opprettholdes.

Lenker:

Ptils brev til ASD (pdf)

SFTs brev til MD (lenke til SFTs nettsted)

Samtykke til boring av letebrønn 7227/11-1S

Leteboring i Barentshavet - roller og ansvar

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no