Gå til hovedinnhold

Ptil ønsker kontakt med riggbyggerne

Petroleumstilsynet ønsker utstrakt dialog med selskaper som bygger rigger med mulighet til å operere på norsk sokkel.


Det er stor byggeaktivitet i petroleumsnæringen, men riggbyggerne har ulik grad av driftserfaring. Hittil har Ptil svært gode erfaringer fra dialog med i alt 12 selskaper som bygger flyttbare innretninger med mulighet til å operere på norsk sokkel. Kontakten har avdekket flere utfordringer:

  • Generelt behov for bedre regelverksforståelse: På grunn av stor aktivitet må enkelte selskap også bruke verft med mindre erfaring fra bygging av boreinnretninger. Det gir ekstra utfordringer i forhold til regelverk og regelverkfortolkninger.
  • Behov for rolleavklaring: Flere er usikre på rolle- og ansvarsfordelingen mellom Ptil, Sjøfartsdirektoratet, flaggstat og klasseselskaper.
  • Behov for erfaringsutveksling: Ptil kan bidra med å etablere kontakter for selskaper som har liten eller ingen erfaring fra drift på norsk sokkel.
  • Behov for fokus på driftsorganisasjon: Kompetanse og personell/ressurser må planlegges tidlig for å sikre trygge operasjoner.

Råd i tidlig fase
Også tilbakemeldinger fra selskapene tyder på at råd i en tidlig fase er viktig for å gjøre seg kjent med operasjonelle krav, forventinger til teknologi og regelverket i henhold til norsk sokkel. Ptil opplever at næringen har behov for informasjon og rådgivning om blant annet krav til innhold i søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger.

I møte med selskapene legger Ptil vekt på å informere om betydningen av at også industrien bidrar til å utvikle regelverket. Det kan selskapene gjøre ved å gi tilbakemelding om forhold ved regelverket som kan oppleves som utfordrende eller begrensende.

Høste av erfaringer
Ptil er også opptatt av at nybyggerne gjør seg nytte av boreentreprenørene og operatørselskapenes erfaringer med design for drift på norsk sokkel. Denne kunnskapen vil være viktig bidrag i byggingen av så gode innretninger som mulig for årene som kommer. Vi registrerer imidlertid varierende grad av dialog og samhandling mellom entreprenørselskapene og operatørene.

Møte operatørene
Ptil ønsker også tilbakemelding på hvordan operatørselskapene vurderer de konseptene som bygges. Vi vil også ta initiativ til møter med enkelte av operatørene for å få vite hvordan disse kommuniserer forventinger; altså hva som kreves for effektiv og sikker operasjon på norsk sokkel.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Flyttbare innretninger og boreentreprenører
Janne Lea Svensson
Telefon: 51 87 65 13 / 415 50 643
E-post:
Janne.L.Svensson@ptil.no