Gå til hovedinnhold

Ptil trekker seg som observatør i livbåtprosjektet

Ptil (Petroleumstilsynet) trekker seg som observatør fra livbåtprosjektet som gjennomføres i regi av Oljeindustriens Landsforening (OLF). Årsaken er utilfredsstillende informasjonsflyt og behov for å understreke roller og ansvar. Ptil har i dag også besluttet endringer i regelverket.


Ptil velger å trekke seg fra livbåtprosjektet for å styrke oppfølgingen av livbåtsituasjonen og tydeliggjøre rollen til den enkelte operatør og reder, som er juridisk ansvarlige for å drive forsvarlig virksomhet.

Ptils erfaring med OLFs livbåtprosjekt er at informasjonsflyten til tilsynet har vært for dårlig. Ved å trekke oss som observatør vil Ptil tydeliggjøre rollen som tilsynsmyndighet og sikre umiddelbar tilgang på all relevant informasjon om livbåtene. Arbeidet med livbåtsaken skal fortsatt ha topp prioritet.

Historikk
21. juni. 2005 ble en fritt fall-livbåt (slisketype) skadet under en planlagt test på Statoil-opererte Veslefrikk B. Dette medførte en rekke umiddelbare tiltak og begrensninger ved bruk av denne og lignende typer livbåter. Flere innretninger måtte redusere bemanning og aktivitet som følge av dette. Etter påtrykk fra Ptil etablerte OLF et eget livbåtprosjekt i september 2005.

Ptil har deltatt som observatør og mottatt informasjon fra OLF-prosjektet i samsvar med observatørstatusen. Vi har i tillegg hatt avtale med OLF om at Ptil som tilsynsmyndighet skal orienteres fortløpende når ny kunnskap foreligger. Etter siste ukers utvikling i saken, har vi imidlertid konkludert med at informasjonsflyten fra prosjektet ikke er god nok i lys av vår rolle og vårt ansvar som tilsynsmyndighet.

Ptil er imidlertid av den oppfatning at OLF-prosjektet har arbeidet godt og grundig med å avdekke svakheter og kunnskapsmangler om fritt fall-livbåtene på sokkelen.

Endring av regelverket fra i dag
Erfaringer fra den omfattende testingen av fritt fall-livbåter har avdekket svakheter og uklarheter med Ptils regelverk. Det har vist seg at normen (Sjøfartsdirektoratets forskrift av 11. april 2003) ikke er god nok for fritt fall-livbåter til bruk i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Henvisningen til anbefalt norm fjernes derfor fra norsk regelverk med virkning fra dags dato - i form av et likelydende brev til næringen.

Konsekvensen av endringen er at industrien nå på annen måte må dokumentere at personell på innretningene raskt og sikkert skal kunne evakueres til trygt område under alle typer værforhold. Dette kravet er ikke nytt. Innretningsforskriftens § 43 om evakueringsmidler er funksjonskrav for all bruk av fritt fall-livbåter på sokkelen ? men dette utdypes nå ikke med referanse til maritimt regelverk.

Sjøfartsdirektoratet arbeider fortsatt med endringer i det maritime regelverket, og Ptil deltar aktivt i dette.

Ptil har for øvrig bedt OLF om å utarbeide en ny industristandard vedrørende livbåter. Dette ligger i OLFs mandat for livbåtprosjektet, men Ptil har ennå ikke mottatt dokumentasjon eller beskrivelse av et slikt standardiseringsprosjekt. Vi har ved flere anledninger etterlyst en tidsplan for dette.

Operatør har ansvar
En viktig del av føre var-prinsippet er at den enkelte operatør og/eller reder umiddelbart treffer nødvendige kompenserende tiltak når svakheter på livbåter blir avdekket. Føre var-prinsippet innebærer også at tiltak må vurderes - og eventuelt iverksettes - dersom det er usikkerhet knyttet til bruk av livbåtene i gitte vind- og bølgeforhold.

HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten er funksjonelt utformet. Det innebærer at forskriftene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås - men ikke hvordan.

Fritt fall-livbåtene har hele tiden vært omfattet av disse funksjonskravene. At livbåtene har vært sertifisert i henhold til maritime regler, fratar ikke operatør og reder ansvar. Eierne av båtene har overordnet ansvar for at utstyr som tas i bruk er egnet for formålet og oppfyller Ptils krav - uansett hvilke testkriterier som er beskrevet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064