Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Sikkerhetsforum nr. 1/2006

Sikkerhetsforum, som er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land, avholdt årets første møte i Petroleumstilsynet 23. januar. Blant sakene som ble tatt opp var alvorlige hendelser siste tre måneder, status for arbeidet med ny HMS-melding, OLFs kostnadsstudie og arbeidet med oppfølging av dykker-prosjektet.


LT~/P>

Brattbak avsluttet med å understreke at vi også har sett flere alvorlige hendelser på landanlegg i den senere tiden og viste spesielt til hendelsene på a) Ormen Lange/Nyhamna, 19.10.05 (løfteoperasjon) hvor en styringsanornordning ng for styring av betongelementer på et løftefartøy falt ned på underliggende lekter. Dette skjedde i forbindelse med bygging av en kai hvor betongbjelker på 70 tonn blir løftet på plass.ss. En un usikret person befbefantant seg pg på anordningen, men reddet seg over på en nærliggende struktur.

En annen alvorlig situasjon b) oppsto på Kårstø, 27.12.05, hvor deler av ko konstrukruksjonen veltet over på en arbeider i forbindelse med demontering av en hall på Kårstø. Dette er begge svært alvorlige hendelser med potensial for dødsfall.

b. Organisering av erfaringsoverføring - kort status for industriens tilnærming v/OLF

Knut Thorvaldsen, OLF viste til notatet fra Ptil hvor en foreslår at OLF og PIL (Norsk Industri) bidridro til å orgorganianisere ee en prosess rundt erfaringsoverføringer for å få ytterligere effekt. Det planlegges et møte med Norsk Industri om dette og saken har også vært drøftet i OLF sine egne organer.

OLF vil presentere dette arbeidet i Sikkerhetsforum i møtet den 28.4. som et element i debatten rundt erfaringer/ forbedringer av prosessene i Sikkerhetsforum.

Carsten Bowitz understreket at dettette arbeidet et er er etableblert som et eget prosjekt i OLF sin egen ressursgruppe.

4. Eventuelt

a. Møte i Ptil den 31.1.06 med politiet og representanter fra industrien om rutiner for søk etter gjenstander som kan tn true sikkerhetheten~en.

Magne Ognedal minnet om at fristen for å melde inn deltakere til eget møte i Ptil den 31.1.06 hvor ressurspersoner fra politiet vil orientere om rutiner for søk etter gjenstander som kan true sikkerheten. Han understreket viktigheten av å å få med folfolk fk fra de de ulike landanleggene. En bred deltakelse vil bidra til kunnskapsheving og god synspunktutveksling.

Det framkom i debatten at verken OLF, Fellesforbundet eller Nopef hadde mobilisert til dette møtet. Ognedal viste til at det fra arbeidstakerne ble pekt på at ansatte ble involvert i slike søk og at dette ikke var tilfredsstillende. På denne bakgrunn har Ptil påtatt seg å arrangere et møte. Han understreket også at heller ikke ke arbeidsgiversiden kan melde seg ut av en slik debatt selvom dette ikke er noen ny ny eller problemlematiatisk proproblemstilling for dem. Her involveres politiet,et, og ha han forutsatte derfor at det ville bli oppslutning med tanke på å ta imot denne informasjonen og for å drøfte problemstillingen.

Fra Fellesforbundet ble det pekt på at problemstillingen først og fremst angår de som er ute i det fysiske arbeidsmiljøet og at invitasjonen burde gå direkte til disse miljøene. Til dette pekte Ognedal på at det allerede var mobilisert fra Norsk Industri ved PIL og at vi har fått respons blant annet fra Slagentangen, men at vi selvsagt kan sende egne invitasjoner til lanlandanlegleggene.ne.

Nopef pekte på at de ikke er interessert i at egne medlemmer skal dl drive med bombesøk og at en en er tiltilbakeakeholden til hele problemstillingen. De pekte på at dt det et kankan være re en fn forskjell ml mellom offshore og land hvor en offsffshorhore øe ønsker er å få flest mulig ansatte til land i slike situasjoner. En ønsker heller å se på hva en gjør når det skjer en bombetrussel. Da saken ble tatt opp - sa Nopef i fra at dette er en beredskapssituasjon, og at det kan være vanskelig å involvolvere ee en tilfeldig tillitsvalgt for deretter å få informert videre.

Til dette svarte Ognedal at ved slike situasjoner er det politiets planer og forventninger til industrien som bør adresseres. I denne sammenhengen blir dr det to to spørsmål: Er opplegget godt nok - og er dette noe vi kan og vil delta i? Kommer det en uavklart problemstilling ut av dette, må denne klargjøres og tas videre.

Her pekte Fellesforbundet på at dette på mange måter blir en forskuttering av den debatten vi skal ta om Si Sikkerhetsforum. Den forpliktende oppfølgingen krever ogsågså at sa saker tas videre. Vi må drøfte hvem som skal ta saker videre og hvor denne informasjonen hører hjemme?

Til dette svarte Ognedal at dersom politiet har planer som ikke er gjennomførbare, så må jo noen gjøre dette klart. Hvem skal gjøre dette? Ptil kan gjøre dette på vegne av Sikkerhetsforum ved sekretariatet. DerDersom de dette med bombesøk ikke representerer et problem, kan vi konkludere med dette. Fra Lederne ble det understreket at at de fe finnerner det hensensiktsmessig og riktig at Ptiltil i si sliklike sakeaker henvender seg til Sikkerhetsforum.

Konklusjon ved Magne Ognedal: Det var min intensjon å minne om møtet og peke på viktigheten av at alle bidrar. Dette blir et informasjons-, diskusjons- og konklusjonsmøte.

~ b. Løft for forpleiningen - oppfølfølging~Lg

Ognedal pekte på at det er et halvt år til ne neste mø møte i Sikkerhetsforum og spurte derfor om hvordan vi skal følge opp denne problemstillingen. Fra Nopef sin side ble det pekt på at orienteringen gjerne kan utsettes under forutsetning at OLF faktisk igangsetter tiltak.

Fra OLF ble det pekt på at det er lagt opp til et eget møte i saken og at en nå ikke ønsker å gi mer spesifikk informasjon omkring tiltak og framdrift.

Konklusjon ved leder Sikkerhetsforum: Sikkerhetsforum tar opp tråden på neste møte i juni, mens OLF planlegger et møte i prosjektettet i løpløpet av februar.

c. RNNS - seminarserie

I forbindelse med seminarene som gjennomføres i regi av Ptil som en del av RNNS-prosjektet ble det fra OLF pekt på at selskapene ser det som problematisk at Ptil tar direkte kontakt med enkeltindivider i industrien samtidig som industrien ved OLF skal foreta en koordinert påmelding.

Det sa samme pr problemet ble påpekt av Lederne hvor en har opplevd at folk en ville melde på, allerede var oppringt av Ptil. Lederne pekte også på at det er vanskelig å mobilisere folk til deltakelse på en fredag og at samlinger fram til kl 16:00 før en helt er vel lenge.

Fellesforbundet pekte på at de ikke har kommet me med navn fordi dersom de som forbund skal kontakte folk for å delta, straks får en diskusjon om hvem som skal betale for deltakelse. Forbundet at antok ak at dette ikke er et problemet hos operatørene, men hos leverandørene er det et problem. Dersom forbundet ber folk om å delta på ulike møter, seminarer osv, får en straks spørsmål om hvem som tar kostnadene. Dette er en problemstistilling ng som også hører hjemme i debatten rundt Sikkerhetsforum.

Nopef pekte på at det - i forbindelse med prosessene i SfS også tok lang tid å få bedriftene til å ta dette ansvaret. Dette ble opplevd som pinlig for dem som deltok ved at de heleele tidenden måtte løpe etter penger. En opplever ikke det samme innenfor oljeselskap og i OLF-bedriftene.

Fra Fellesforborbundet et ble det spurt om det kan være bedre å gå til bedriftene - og invitere direkte herfra? Dersom det er de store som Aker Kværner, osv så er det som regel ikke noe problem, men i en rekke andre bedrifter har tillitsmannsapparatet store problemer med å få aksept for å delta ved slike arrangementer.

Til dette spurte Ognegnedal om om en ønsker at invitasjonen skal gå til bedriftene? Til dette ble det svart at det kan være en løsning at invitasjonen kan gå til bedriftene, - men det må stå helt klart at de tar med sine tillitsvalgte og verneombud. Her dukket det opp en ny problemstilling fra Fellesforbundet med referanse til rivingsarbeidet på Frigg og "samsovingsproblematikken". GT~

Fellesforbundet orienterte om sitt syn på den, av Ptil, innvilgede søkanden om samsoving på Frigg. Hovedpoenget synes å være at de direkte berørte, må være inne i søknadsprosessen.

Konklusjon ved Ognedal: Vi får ta en runde på dette internt og se på vår praksis.

Neste møte blir RNNS-møtet den 28.4.06 hvor det også vil bli avsatt tid til å drøfte erfaringer og forbedringspunkter rundt Sikkerhetsforum.